HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIÊNG ANH THPT 2019 MÔN ANH CHI TIẾT NHẤT!

Cho cho dù được coi là môn dễ thở tuyệt nhất trong 3 môn chính: Toán, Văn, Anh, những sĩ tử vẫn gặp gỡ nhiều khó khăn khi chiến đấu với môn thi này. Đặc biệt là vào năm 2019: Được nhấn xét là đã tất cả phần sút tải đối với năm 2018, đề thi giờ đồng hồ anh THPT đất nước 2019 của vẫn đã mang lại cho các sĩ tử cần vò đầu bứt tai với những thắc mắc đầy đánh đố cùng hiểm hóc. 

Vậy sau đây chúng ta hãy cùng IZONE quan sát lại bài xích thi năm 2019 để nắm rõ hơn về format của bài xích thi, tương tự như cũng cố thêm cho mình kỹ năng và kiến thức tiếng Anh nhé!

Đề thi tiếng anh THPT quốc gia 2019

Dưới đây là 4 mã đề thi tiếng Anh THPT đất nước 2019 mà bạn phải biết:

Mã đề 401: Mã đề 401 2019.pdf

Mã đề 402: Mã đề 402 2019.pdf

Mã đề 403: Mã đề 403 2019.pdf

Mã đề 404: Mã đề 404 2019.pdf

Đáp án đề thi giờ anh THPT nước nhà 2019

Đáp án mã đề 401

*

Giải thích chi tiết mã đề 401

Đáp ánGiải thích đưa ra tiếtPhân loại
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng in each of the following questions.

Bạn đang xem: Đề thi tiêng anh thpt 2019

1. B

A. Consist /kənˈsɪst/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2

B. Carry /ˈkær.i/ -> trọng âm nhấp vào âm số 1

C. Remove /rɪˈmuːv/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2

D. Protect /prəˈtekt/ -> trọng âm bấm vào âm số 2

Kiến thức về trọng âm tiếng Anh
2. A

A. Solution /səˈluː.ʃən/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2

B. Principal /ˈprɪn.sə.pəl/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

C. Passenger /ˈpæs.ən.dʒər/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

D. Continent /ˈkɒn.tɪ.nənt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
3. A

A. touch /tʌtʃ/

B. Round /rnd/

C. Ground /ɡrnd/

D. Shout /ʃt/

Kiến thức về phát âm tiếng Anh
4. D

A. Combined /kəmˈbaɪnd/

B. Travelled /ˈtræv.əld/

C. Behaved /bɪˈheɪvd/

D. practised /ˈpræk.tɪst/

Để vấn đáp chính xác câu hỏi này, bạn phải nắm rõ quy tắc vạc âm ed

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes the following exchanges.
5. B

A siêu thị assistant is talking lớn a customer.

– siêu thị assistant: “Do you need anything else?”

– Customer: “__________”

A. Good job!

B. That’s all. Thanks

C. With pleasure.

D. You’re welcome.

Giải thích

A sai, bởi “Good job!” chỉ được dùng khi khen ai đó khi họ làm cho điều gì tốt, nhưng lại bạn nhân viên cấp dưới chỉ hỏi các bạn có phải giúp gì thêm thôi.

B. đúng, vày nó vấn đáp trực tiếp câu hỏi của chúng ta nhân viên: “bạn còn buộc phải gì nữa không?” – “Tôi có đủ rồi. Cảm ơn nhé.”

C với D sai, vày câu này chỉ phù hợp khi đáp lại lời cảm ơn.

Bối cảnh thôn hội
6. D

Ann và Peter are talking about housework.

– Ann: “I think children should be paid for doing the housework ,”

– Peter: “____________. It’s their duty in the family.”

A. You’re exactly right

C. There’s no doubt about it

B. That’s what I think

D. I don’t think so

Giải thích

Câu vấn đáp của Peter không gật đầu đồng ý với Ann: “bọn trẻ cần được trả tiền để triển khai việc bên > D đúng, vào khi những câu còn sót lại đều biểu lộ sự đồng ý. 

Bối cảnh buôn bản hội
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
7. A

These photos brought back many sweet memories of our trip khổng lồ Hanoi last year,

A. Recalled

B. Released

C. Revised

D. Caught

Giải thích 

bring back memories: gợi nhớ lại (đem lại) phần lớn kỉ niệm.

=> A đúng, bởi vì recalled cũng thường được dùng với memory cùng với nghĩa “gợi nhớ”.B. Sai vày released là “thả ra”

C. Sai do revised là “ôn lại”, tuy vậy thường được dùng với tài liệu, câu chữ hơn là với kỉ niệm. 

D. Sai bởi vì caught là “bắt lại”, ko thường được sử dụng với “memories”

Từ vựng
8. D

Question 8: At first, John said he hadn’t broken the vase, but later he accepted it.

A. Denied

B. Discussed

C. Protected

D. Admitted

Giải thích 

accept (v): gật đầu đồng ý => John đồng ý mình đã làm vỡ cái bình => D đúng. 

A sai vì chưng denied (từ chối) ngược nghĩa hoàn toàn với Accepted

B. Sai vì chưng đã có công dụng (he accepted it), họ không cần phải bàn (discuss) về nó nữa. 

C sai vì protected (bảo vệ) không giống nghĩa với accepted

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
9. D

Children brought up in a caring environment tend khổng lồ grow more sympathetic towards others.

A. Loving  

B. Dishonest

C. Healthy

D. Hateful

Giải thích

D đúng vi hateful (đầy căm ghét) trái ngược cùng với caring (quan tâm)

A và C sai vày loving (thương yêu) với healthy (lành mạnh) chúng mang nghĩa tích cực giống với caring

B.sai vày dù dishonest (không trung thực) bao gồm mang nghĩa tiêu cực đối lập với caring, nhưng chúng không đối nghĩa với nhau (dishonest >

Từ vựng
10. D

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street.

A. Take no notice of B. Have no feeling for

C. Show respect for D. Pay attention to

Giải thích

turn a blind eye to lớn = ignore (v): nhắm mắt làm cho ngơ, lờ đi, không đếm xỉa đến. 

D đúng vày pay attention to là chăm chú đến điều gì đó, trái lại với lờ đi.

A không đúng vì take no notice of (không để ý đến chiếc gì) đồng nghĩa tương quan với từ trong đề bài. 

B. Sai, bởi have no feeling for (không có cảm giác với cái gì) nên không tồn tại liên quan những về khía cạnh nghĩa với các từ vào câu hỏi.

C sai vì chưng dù show respect for (thể hiện sự tôn trọng đối với ai đó) mang ý nghĩa tích cực đối lập với từ được cho, tuy vậy chúng không quá liên quan liêu về nghĩa.

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.
11. A

As they remembered ________ about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.

A. Being warned

B. Warning

C. To lớn be wanted

D. To warn

Giải thích

Để trả lời thắc mắc này, các bạn cần thế được 2 cấu trúc:

Cấu trúc đi với tự remember.Remember khổng lồ V: nhớ cần làm gì
Remember Ving: nhớ đã làm cho gì.Cấu trúc câu bị động:
tobe + Pii

Dịch câu hỏi: 

Vì chúng ta nhớ _______ về nguy cơ tiềm ẩn lạc trong rừng, nên những du khách này theo giáp người hướng dẫn viên du lịch du lịch.

Dựa vào ngữ cảnh trên, ta thấy lời giải A: being warned (được cảnh báo) là phù hợp nhất.

Remember being warned: đừng quên đã được cảnh báo

Câu bị động
12. D

Once _________ for viruses, the software can be installed in the school computer system for use.

A. Has tested

B. Is tested

C. Testing

D. Tested

Giải thích

Với câu hỏi này, chúng ta cần thay được kiến thức về cách rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ, và câu bị động.

Câu hỏi nếu như được viết không thiếu thì vẫn như sau:

Once the software is tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. (Sau khi phần mềm được đánh giá vi-rút, phần mềm hoàn toàn có thể được cài đặt trong khối hệ thống máy tính của trường để sử dụng.)

Trong trường hòa hợp này, ta có thể rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ nhằm tránh việc lặp từ bỏ “software”.Để rút gọn mệnh đề trạng ngữ, ta phải nhớ rằng:Once + câu bị động, clause sẽ tiến hành rút gọn gàng thành:

Once + Vpii, clause. Vì vậy, câu hỏi lúc này trở thành:

Once tested for viruses, the software can be installed in the school computer system for use

Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ
13. B

The teacher entered the room while the students __________ their plan for the excursion.

A. Discuss

B. Were discussing

C. Discussed

D. Are discussing

Giải thích 

Câu này mang cấu tạo đặc trưng của thì thừa khứ Tiếp diễn, về thời điểm khẳng định cô giáo đi vào phòng (Quá khứ) thì học viên đang đàm đạo (đang ra mắt tại thời điểm đó): 

S1 + V-ed + O, while S2 + was/were V-ing + O

Chú ý: giữa những cách áp dụng của thì quá khứ tiếp nối là: mô tả hai hành động đang xảy ra song song, đồng thời.

=> B. đúng

Quá khứ Tiếp diễn
14. D

Question 14: His choice of future career is quite similar _________ mine.

A. With

B. At

C. For

D. To

Giải thích 

Ta bao gồm cụm từ be similar to: giống như với cái gì đấy => D đúng

Phrasal verb(Từ vựng)
15. B

Question 15: With his good sense of humour, Martin is quite _________ with the students.

A. Popularity

B. Popular

C. Popularise

D. Popularly

Giải thích 

Để có thể trả lời thắc mắc này, các bạn cần rứa được một cụm từ tương quan đến “popular”.

tobe popular with somebody: ai đó được ưa chuộng, thương mến bởi ai. 

Từ vựng
16. B

The residents of the village are living a happy life _________ they lack modern facilities

A. Because of

B. Although

C. Therefore

D. Despite

Giải thích 

Xét về nghĩa của 2 vế: 

Vế 1: fan dân trong làng đang sống và làm việc một cuộc sống hạnh phúc

Vế 2: chúng ta thiếu cửa hàng vật hóa học hiện đại.

Hai vế có mang ý nghĩa đối lập: “hạnh phúc” và “thiếu thốn” 

=> B. đúng, vị although sở hữu nghĩa là mang dù: mặc dù có không được đầy đủ thì chúng ta vẫn hạnh phúc.

A và C sai, vày chúng mang ý nghĩa chất nguyên nhân kết quả.

D sai vì sau Despite phải là Danh tự hoặc nhiều danh từ, cùng Vế 2 là một trong Mệnh đềCấu trúc đề xuất nhớ:

Although + clause 1, clause 2.Despite + N/Ving, clause.Because of + N/Ving, clause.
Liên từ
17. C

Action films with big stars tend lớn _________ great public attention.

A. Achieve

B. Show

C. Attract

D. Reach

Giải thích

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần rứa rõ một số Collocation thông dụng trong giờ đồng hồ Anh. Rứa thể:

Attract one’s attention: quyến rũ sự chăm chú của ai đó

=> C đúng, vì những bộ phim lớn thường ham mê sự chăm chú của công chúng (public attention)

Collocation (từ vựng)
18. C

This is ________ most beautiful song I’ve ever listened to.

A. An

B. A

C. The

D. Ø

Giải thích

Với thắc mắc này, chúng ta cần núm rõ kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngữ pháp so sánh nhất:

Với tính từ ngắn: S + tobe + the + adj_estVới tính trường đoản cú dài: S + tobe + the + most adj

Câu có sử dụng phép đối chiếu nhất cùng với Tính từ dài: the most + Adj => C đúng

Mạo từ

So sánh độc nhất với Tính từ dài

19. D

The scientists are working on a drug capable of __________ the spread of cancerous cells.

A. Arresting

B. Catching

C. Seizing

D. Grasping 

Giải thích

Tất cả đều từ này đều có nét tức là “bắt, nắm giữ được máy gì đó” mà lại đồng thời chúng cũng có những điểm không giống biệt:

Yêu ước đề bài: chức năng của một loại thuốc: có thể dừng lại sự phủ rộng của tế bào ung thư. 

arresting: bắt giữ, ngăn chặn sự phát triểncatching: nắm, duy trì lấy, bắt kịp, thep kịpseizing: chộp lấy, chỉ chiếm đoạtgrasping: duy trì chặt, bám chặt

=> A đúng

Từ vựng
20. A

The little boy took an instant liking to his babysitter __________. 

A. Upon their first meeting

B. Before he first met her

C. Prior khổng lồ their first meeting

D. As soon as he meets her

Giải thích

Xét vè nghĩa: Cậu nhỏ xíu này thích tín đồ trông con trẻ ngay mau chóng => cậu nhỏ xíu thích anh/cô ấy ngay sau khoản thời gian họ gặp mặt nhau.

=> B, C sai vị “before” cùng “prior” rất nhiều mang ý là “trước” => sai

=> D sai vì chưng “as soon as” mang ý nghĩa giả định: đến bao giờ cẩu gặp mặt anh/cô ấy => chưa gặp gỡ => sai

=> A đúng, bởi vì upon là “trong” => bọn họ đã gặp gỡ trong cuộc chạm mặt mặt.

 
21. A

It’s time he acted like a _________ adult & stopped blaming others for his wrongdoings

A. Responsible (adj): có trách nhiệmB. Sociable (adj): hòa đồng
C. Believable (adj): đáng tin cậy
D. Suitable (adj): phù hợp

Giải thích 

stopped blaming others for his wrongdoings – ngừng đổ lỗi không nên của mình cho tất cả những người khác. 

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta nên một tính từ với nghĩa “có trách nhiệm/biết chịu đựng trách nhiệm”. Vì thế đáp án A. Responsible là đáp án chính xác

Từ vựng
22. B

We __________ on a field trip if the weather is fine this weekend.

A. Could have gone

B. Will go

C. Would go

D. Went

Giải thích

Câu dùng kết cấu câu đk loại 1 với tín hiệu động từ bỏ “is” của mệnh đề If được phân chia ở thì bây giờ đơn, đề xuất động từ sống mệnh đề thiết yếu phải được chia ở thì sau này đơn.

Cấu trúc cần nhớ:If + S1 + V(s/es), S2 + will + Vinf

=> B. đúng

Câu điều kiện loại 1
23. D

One recipe for success is lớn stay focused & _________ yourself lớn whatever you do.

A. Apply

B. Attach

C. Assign

D. Adhere

Giải thích

Để trả lời câu hỏi này, các bạn cần cầm được một số trong những collocations thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh

Vị trí nơi trống của câu trên đề xuất một hễ từ phối kết hợp cùng cụm “yourself to lớn whatever you do”. Đồng thời, ta hay được dùng cụm động từ “apply oneself to something/on doing something” để diễn tả ý “cố gắng hết sức”. 

=> A đúng.

Dưới đấy là một số collocation với những đáp án còn lại:

Apply:1. Apply pressure on something2. Apply makeup
Attach:
1. Attach files2. Attach importance
Assign:
1. Assign a task to somebody2. Assign a label to something Adhere:1. Adhere to lớn rules2. Adhere to principles
Collocation (Từ vựng)
24. C

It’s not my ________ khổng lồ tell you how to run your life, but I think you should settle down and have a family.

A. Work

B. Chore

C. Job

D. Career

Câu trên vẫn muốn diễn đạt ý “Không phải vấn đề của tôi…” với trường đoản cú “việc” mang ý trừu tượng buộc phải ta rất có thể dùng danh từ “job” hoặc “business”. => C đúng

Từ vựng
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.

Becoming an independent language learner

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ to lớn language learning và commonly refers lớn the way students confidently control và organise their own language learning process. While some people seem to lớn have an almost (26) __________ flair for languages, others have to lớn rely on strategies to maximise their skills and leam a foreign language more effectively.

The main thing khổng lồ remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning and being qhqt.edu.vnared lớn take every opportunity available to you khổng lồ learn. You also increase your chances of (27) ___________ by learning according lớn your own needs và interests, using all available resources. Research shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely to lớn achieve their objectives in the longer term. 

(Adapted from “Complete Advanced” by Laura Mathews and Barbara Thomas)

25. B

In an educational context, the term ‘learner independence’ has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25) __________ to lớn language learning and commonly refers lớn the way students confidently control and organise their own language learning process.

A. Resemblance (between/ to): sự kiểu như nhau = similarity to

B. Acceptance: sự chấp nhận

C. Relevance (of/ to): liên quan liêu đến

D. Acquaintance: fan quen

Giải thích

Tạm dịch: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ tự do người học đã đạt được tầm đặc trưng ngày càng tăng một trong những năm ngay sát đây. Nó liên quan quan trọng đến câu hỏi học ngôn ngữ và thường nhắc đến giải pháp thức.

Từ vựng
26. D

While some people seem lớn have an almost (26) _________ flair for languages, others have lớn rely on strategies khổng lồ maximise their skills và learn a foreign language more effectively.

A. Habitual (adj): thói quen

B. Spiritual (adj): tinh thần

C. Perceptive (adj): dìm thức

D. Instinctive (adj): bản năng

Giải thíchVới thắc mắc này, nhằm trả lời, các bạn cần phải nắm được đường nét nghĩa của các đáp án, để rất có thể chọn được đáp án phù hợp.Trong toàn cảnh này, đáp án cân xứng nghĩa là câu trả lời B. Instinctive.

Trong bài nói về những tín đồ học ngôn ngữ xuất sắc bẩm sinh so với những người cần sử dụng các chiến lược để cải thiện kỹ năng học ngôn từ của họ. 

Từ “instinctive ” tức là một cái nào đó đến một cách tự nhiên, ko cần để ý đến hay nỗ lực cố gắng có ý thức. Vị đó, “instinctive” là từ thích hợp nhất để áp dụng trong văn cảnh này vày nó bội phản ánh ý tưởng về kĩ năng học ngôn từ tự nhiên.

Từ vựng
27. DYou also increase your chances of (27) ___________ by learning according to lớn your own needs & interests, using all available resources.A. SuccessfullyB. Successful
C. Succeed
D. Success

Giải thíchSau giới trường đoản cú of thì luôn là một Danh tự => D đúng

Loại từ
28. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage to broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely to lớn achieve their objectives in the longer term.A. WhoB. Why
C. Where
D. Which

Giải thíchVới thắc mắc này, chúng ta cần nuốm được kỹ năng liên quan liêu đến các đại từ dục tình trong tiếng Anh.Trong câu này, đáp án và đúng là A. Who, chính vì đại từ quan hệ nam nữ who này được sử dụng để giúp đỡ người đọc xác minh được những người ngày là những người nào.Những đại từ khác như, when/where/which, ko được áp dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người dùng là bé người.

Mệnh đề quan liêu hệ
29. AResearch shows that learners (28) ___________ adopt this approach will undoubtedly manage to lớn broaden their language abilities considerably and, (29) ___________, are more likely lớn achieve their objectives in the longer term.A. As a result
B. In contrast
C. Though
D. Because

Giải thíchVới thắc mắc này, chúng ta cần ráng được kiến thức và kỹ năng liên quan đến các đại từ quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh.Trong câu này, đáp án và đúng là A. Who, bởi vì đại từ quan hệ tình dục who này được sử dụng sẽ giúp đỡ người đọc xác định được những người ngày là những người nào.Những đại từ không giống như, when/where/which, không được sử dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người tiêu dùng là con người.

Liên từ
Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 31 to 35.

Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people và learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, share facilities with local people, and join in with meals và celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set khổng lồ change.

Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often tóm tắt the same values. Tribal tourism takes visitors to places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have before.

So, is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way? “With a bit of thought, we can maximise the positive influences and minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is to show respect for, learn about, và be aware of, local customs and traditions. Always remember you’re a guest.

30. B

Which best serves as the title for the passage?

A. An Old Tourist Destination

B. Holidays with a Difference

C. Different Customs of a Tribe

D. Peak Holiday Seasons

Giải thích hợp B. đúng, vì bài diễn đạt du lịch bộ lạc không không giống gì mấy với du lịch thường, nhưng bao gồm điểm new lạ.

A sai, vì chưng ngay câu đầu: “Tribal tourism is a relatively new type of tourism.” => du ngoạn bộ lạc tất yêu cũ được. 

C sai, vì phần lớn cả bài đều nói đến dịch vụ phượt của bộ lạc, nội dung của đoạn 3 cùng 4 hoàn toàn không nói gì đến phong tục ví dụ của cỗ lạc. 

D sai, vị trong bài xích không nói tới đỉnh điểm mùa du lịch. 

Main idea
31. AThe word “they” in paragraph 1 refers khổng lồ A. Travellers

B. Facilities  

C. Local people

D. Remote destinationsGiải thíchĐoạn trong bài: “It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people và learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, cốt truyện facilities with local people, và join in with meals and celebrations.”

A đúng, vày chỉ gồm khách du ngoạn mới hoàn toàn có thể trải nghiệm với ở với những người địa phương với tham gia (join in) vào các bữa ăn và tiệc của họ.

Câu hỏi suy luận
32. CAccording to lớn paragraph 2, what is the main attraction of tribal tourism?A. Tourists can stay with people of the same values.

B. Tourists can interact with other foreign visitors.

C. Tourists can experience a different lifestyle.

D. Tourists can explore beauty spots in remote areas.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mệnh Giá Tiền Trung Quốc Cần Biết Khi Nhập Hàng

Giải thíchĐể vấn đáp cho dạng câu hỏi này, các bạn cần xác minh được keywords trong câu hỏi, qua đó hoàn toàn có thể xác định được đoạn nên đọc.“Tribal tourism takes visitors to lớn places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction.” => C đúng

Câu hỏi tin tức chi tiết
33. C

The word “divided” in paragraph 3 is closest in meaning lớn _________. 

A. Similar: tương tự

B. Important: quan lại trọng

C. Different: khác biệt

D. Interesting: thú vị

Giải thích

divided (adj): tách biệt. => divided opinion (n): chủ ý trái chiều. 

=> C đúng

Từ vựng
34. B

According khổng lồ Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal tourist is lớn ______. 

A. Forget about negative experiences

B. respect local customs và traditions

C. Learn about other guests

D, be accompanied by other travellers

Giải thíchVới dạng câu hỏi này, các bạn cần đọc bài bác và xác định thông tin trong số đáp án dành được đề cập đến trong đoạn văn tốt không.Đoạn trong bài: “With a bit of thought, we can maximise the positive influences và minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, and be aware of, local customs and traditions. Always remember you’re a guest. 

A. Quên đi đầy đủ trải nghiệm tiêu cực

B. Kính trọng phong tục tập cửa hàng địa phương

C. Tìm hiểu về phần đông vị khách khác

D. đi cùng với những du khách khác

=> B. đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions from 35 to 42

E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones khổng lồ keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, và other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment- e-waste contains many toxic substances such as lead, mercury, & arsenic that leak into the ground.

Recycling is the ideal solution to the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals lượt thích gold và silver that make it attractive khổng lồ recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient- & less environmentally destructive than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted khổng lồ the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there.

To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to lớn ban hazardous waste shipments to lớn poor countries completely. Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.

Companies like Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to lớn profit from clean e-waste recycling. The key to lớn their business is a huge, building-size machine able khổng lồ separate electronic products into their component materials. As the machine’s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn’t take many more machines lượt thích this to lớn process the entire USA’s output of high-tech trash.

Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.

35. D

Which best serves as the title for the passage?

A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

B. Domestic Recycling: Pros và Cons

C. E-waste- An Export Commodity of the Future D. E-waste- A Mess to Clear up

Giải thíchVới dạng câu hỏi này, chúng ta nên để ở đầu cuối hãy làm, chính vì đây là dạng thắc mắc yêu cầu bạn cần hiểu về nội dung tổng quát của bài xích đọc. Từ bỏ đó, hoàn toàn có thể đặt tiêu đề đúng nhất mang đến đoạn đọc.Với bài bác đọc này, nó nói về số lượng lớn các chất thải năng lượng điện tử và cách giải quyết và xử lý lằng nhằng của nó => D phải chăng nhất

Hỏi về tiêu đề
36. A

The word “obsolete” in paragraph 1 is closest in meaning khổng lồ ________.

A. Outdated: lỗi thời

B. Inaccurate: không chính xác

C. Broken: hỏng hóc

D. Incomplete: không trả thiện

Giải thích

obsolete (adj): lỗi thời; quá hạn

=> A đúng 

Từ vựng
37. D

As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling in the developed countries ________.

A. Is buried deep in the soil at landfills

B. Contains all valuable metals except gold

C. Is later recycled in local factories

D. Is eventually sent to developing nations

Giải thích

Đoạn trong bài: “The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold và diverted to the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there.” => D đúng

Câu hỏi thông tin chi tiết
38. D

The word “notify” in paragraph 3 is closest in meaning khổng lồ ________. 

A. Assure: bảo vệ

B. Notice: chăm chú

C. Excuse: xin lỗi

D. Inform: thông báo

notify: thông tin => D đúng

Từ vựng 
39. A

The word “it” in paragraph 3 refers khổng lồ ________.

A. The ban

B. Recycling infrastructure

C. The European Union

D. The Basel Convention

Giải thích

Trong bài: “Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws.”

“it” đã được “ký thành” (written into) luật pháp => it sẽ phải là một thứ có thể “ký thành” văn bạn dạng được => A đúng

Câu hỏi suy luận
40. D

According to the European Union’s laws, electronics manufacturers are required to ________.

A. Upgrade their recycling infrastructure regularly

B. Sell their e-waste to lớn developed nations only

C. Sign the Basel Convention

D. Take responsibility for disposing of their products safely

Giải thích 

Trong bài: “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.” => D đúng

Câu hỏi suy luận
41. D

Which of the following statements is TRUE, according to lớn the passage?

A. The USA’s total e-waste đầu ra amounts to lớn 70,000 tons per year.

B. Creative Recycling Systems has made a fortune from their recycling machine.

C. The Basel Convention originally banned the import of high-tech trash into European countries.

D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

Giải thích 

Trong bài: “Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA.” => D đúng

Câu hỏi True/ Not True
42.B

Which of the following can be inferred from the passage?

A. Most countries have made enormous efforts khổng lồ manage their e-waste exports.

B. Legislative kích hoạt is fundamental to lớn solving the problem of e-waste effectively.

C. Strict laws against sending e-waste abroad have recently been upheld in Florida.

D. Developing nations benefit more from the trade in e-waste than their developed counterparts.

Giải thích 

Trong bài: “Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.” => B. đúng

 
Mark (he letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
43. B

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now.

A. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

B. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

C. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

D. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start ,

Dịch đề bài: Peter đưa ra nước ngoài cho một mở đầu mới. Bây chừ anh ấy đang hối hận.

A. Peter cầu anh ấy đã không chuyển ra nước ngoài cho một bắt đầu mới. (Đúng nghĩa, đúng cấu trúc)

B. Nếu như Peter gửi ra quốc tế cho một mở đầu mới, anh ấy sẽ ân hận hận. (Sai nghĩa)

C. Peter tiếc nuối vì đã không chuyển ra quốc tế cho một mở đầu mới. (Sai nghĩa – thực sự là đã đưa ra nước ngoài)

D. Giá như Peter đã gửi ra nước ngoài cho một bắt đầu mới. (Sai nghĩa – như C)

 
44. D

Smartphones are becoming reasonably priced. New applications make them more appealing.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.

B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.

C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.

D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

Giải thích 

Tạm dịch: Điện thoại thông minh đang ngày càng bao gồm giá hợp lý và phải chăng hơn. Những ứng dụng mới tạo nên chúng lôi cuốn hơn.

*Xét những đáp án:

A. Bất kể điện thoại cảm ứng thông minh có tính năng lạ nào, chúng đầy đủ trở nên lôi cuốn hơn với ngân sách hợp lý. => không nên về ngữ nghĩa.

B. Mặc dù giá của điện thoại cảm ứng thông minh hợp lý và phải chăng thế nào, chúng không quá thu hút với những tính năng mới. => không đúng về ngữ nghĩa.

C. Khoác dù điện thoại cảm ứng thông minh thông minh có những tính năng mới lôi kéo hơn, nhưng chúng đang trở buộc phải có giá tốt hơn. => sai về ngữ nghĩa.

D. Đúng về cả câu trả lời và ngữ nghĩa. (Điện thoại thông minh không chỉ là có giá phù hợp mà chúng còn lôi cuốn hơn với các tính năng mới.)

Cấu trúc Not only – But also
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.
45. A

It was wrong of you to criticise your son in front of his friends.

A. You shouldn’t have criticised your son in front of his friends.

B. You must have criticised your son in front of his friends.

C. You mightn’t have criticised your son in front of his friends.

D. You could have criticised your son in front of his friends.

Giải thích 

shouldn’t have + Vpii: đáng lẽ ra cấm kị gì (nhưng đã làm cho trong quá khứ)must have + Vpii: chắc hẳn đã làm cho gìmightn’t have + Vpii: rất có thể đã không làm gìcould have + Vpii: có thể đã làm gì

Tạm dịch: Thật sai lầm khi ông chỉ trích nam nhi trước mặt đồng đội của nó.

A. Ông đáng lẽ ra không nên chỉ trích con trai trước mặt bằng hữu của nó.B. Ông có lẽ rằng đã chỉ trích con trai của bản thân trước mặt anh em của nó.C. Ông có thể đã không chỉ có trích đàn ông mình trước mặt bạn bè của nó.D. Ông hoàn toàn có thể đã chỉ trích đàn ông của mình trước mặt đồng đội của nó.

=> A đúng

Câu so sánh
46. A

My father likes reading newspapers more than watching TV.

A. My father doesn’t like watching TV as much as reading newspapers.

B. My father likes watching TV more than reading newspapers.

C. My father doesn’t lượt thích reading newspapers as much as watching TV.

D. My father likes watching TV as much as reading newspapers.

Giải thích

Kiến thức: 

Câu trúc đối chiếu hơn: S + V + O1 + đối chiếu hơn của trạng tự + THAN + O2

Câu trúc so sánh bằng: S + V + O1 + as + adv + as + O2

Tạm dịch: bố tôi thích đọc báo hơn là coi TV.

A. Bố tôi không ham mê xem TV như đọc báo.

B. Bố tôi đam mê xem TV hơn đọc báo.

C. Bố tôi ko thích đọc báo như coi TV.

D. Bố tôi phù hợp xem TV như phát âm báo.

Các đáp án B, C, D không đúng về nghĩa. => A đúng

Cấu trúc so sánh
47. B

“How long have you lived here, Lucy?’’ asked Jack.

A. Jack asked Lucy how long did she live here.

B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

C. Jack asked Lucy how long she lived here

D. Jack asked Lucy how long had she lived there

Giải thích

Kiến thức: vào câu gián tiếp, khi đụng từ tường thuật sinh hoạt thì quá khứ 1-1 (asked), ta triển khai các chuyển đổi:

S + asked + O + wh – word + S + V (lùi thì)

– have lived => had lived

– you => she

– here => there

Tạm dịch: “Bạn đang sống ở đây bao thọ rồi Lucy?” – Jack hỏi.

=> Jack hỏi Lucy cô ấy sẽ sống ở đây được bao lâu rồi. => B. đúng

Thì vượt khứ đơn
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
48. B

At the beginning of the ceremony, there was a respectable 

A B

one-minute silence in remembrance of the victims of the 

C

earthquake.

D

Giải thích

B. Sai, vì:

respectable (adj): đáng kính, sử dụng để biểu đạt người => chưa hợp lý 

=> sửa lại thành respectful (adj): phân trần sự kính trọng

Từ vựng
49. A

My mother gets up usually early to qhqt.edu.vnare breakfast for 

A B C

the whole family.

C

Giải thích 

A sai, bởi trạng từ chỉ tần suất luôn luôn đứng sau đụng từ thường xuyên => sửa lại thành usually gets up

Trạng từ
50. B

The money raised in the appeal will use khổng lồ help those in 

A B

need in remote areas.

D

B. Sai, bởi vì xét theo nghĩa thì ta bắt buộc chia Động trường đoản cú use sống dạng thụ động (số tiền đã được quyên góp sẽ được dùng…) => sửa lại thành will be used.

Thể bị động

Vậy là các bạn đã cùng IZONE trải qua được không còn đề thi này rối đó. Bạn có hài lòng với giải pháp giải của tụi bản thân không? Hãy đến IZONE biết nhé! chúc các bạn thi tốt và đạt được hiệu quả bạn hàng ước ao ước!

Bạn muốn làm quen các dạng bài hay chạm chán trong đề thi THPT quốc gia môn Anh? bạn có nhu cầu thử mức độ với các thắc mắc khó để đã có được điểm thi 9 – 10? Vậy phải trong nội dung bài viết dưới phía trên qhqt.edu.vn xin giới thiệu 5 mã đề thi THPT đất nước 2019 môn Anh thừa nhận với câu trả lời và cách giải mã đề thi THPT đất nước môn Anh chi tiết nhất. Xem thêm ngay nội dung bài viết dưới trên đây để chinh phục được kim chỉ nam đã đặt ra nhé.

*
Giải mã 4 đề thi THPT đất nước 2019 môn Anh chi tiết và không thiếu thốn nhất!

I. Đề thi THPT giang sơn 2019 môn Anh – 401

Dưới đây là đề thi THPT non sông 2019 môn Anh mã đề 401, để có thể tải phiên bản đầy đủ đề thi, các bạn hãy download tại đây:

DOWNLOAD ĐỀ 401

Đáp án và giải mã cụ thể đề thi THPT nước nhà 2019 mã đề 401 được qhqt.edu.vn update đầy đủ dưới đây, hãy tham khảo một số ảnh:

*
Đáp án đề thi THPT đất nước môn Anh mã đề 401
*
Giải cụ thể đề thi môn giờ đồng hồ Anh THPT non sông 2019

*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *