BÀI TẬP ANH VĂN LỚP 4 - BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 4 THEO TỪNG UNIT

Bài tập giờ Anh lớp 4 giúp nhỏ xíu có cơ hội thực hành để củng nạm những kiến thức từ vựng, ngữ pháp và phát âm đã làm được học. Không ít bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 tất cả đáp án đã có tổng hợp rất kỳ cụ thể trong nội dung bài viết sau. Apollo English xin mời tía mẹ, thầy cô cùng các em theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài tập anh văn lớp 4

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng unit

Tổng hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ I

Unit 1: Nice lớn see you again.

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bạn dạng số 1: Complete these sentences

night - see - are - Good - again - name

Nice to lớn ___ you ___.___ evening, Miss Lan.Good ___.How ___ you, Joy?
My ___ is Jack.

Đáp án cho bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 1:

see - again
Goodnightarename

Bài tập số 2: Put the work in order

see/ you/ Nice/ to/ againare/ you/ How/See/ later/ youam/ I/ well/ very

Đáp án:

Nice lớn see you again.How are you?
See you later.I am very well.

Bài tập giờ Anh số 3: Read & match

A ColumnB Column
1/ Good afternoon, class.A. Nice lớn see you, too.
2/ How are you, Mai?B. Have a night sleep, too
3/ Goodbye, Mr.Nam.C. Good afternoon, Miss Loan.
4/ Nice to lớn see you.D. Bye, Joy. See you later.
5/ Good night.E. I’m doing great. Thanks.

Đáp án cho bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4:

1C – 2E – 3 chiều – 4A – 5B

Unit 2: I’m from Japan

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bản: Choose the odd và out

1/ A. Monday B. Tuesday C. Birthday D. Friday

2/ A. Vietnam B. First C. Second D. Fourth

3/ A. Japanese B. Canada C. Vietnamese D. Chinese

Đáp án bài bác tập giờ Anh lớp 4 Unit 2:

1/ C – Birthday

Các đáp án còn sót lại chỉ ngày vào tuần như Monday (Thứ hai), Tuesday (Thứ ba), Friday (Thứ sáu).

2/ A – Vietnam

Ba giải đáp khác liên quan đến số thiết bị tự.

3/ B – Canada

Canada là tên thường gọi để duy nhất quốc gia, còn những từ vựng còn lại liên quan đến bé người, hoặc ngôn ngữ của một quốc gia.

Bài tập 2: Choose the correct answer

1/ There ___ four dogs on the table.

A/ are B/ is C/ vì chưng D/ does

2/ He ___ from Japan.

A/ are B/ is C/ do D/ does

3/ This is my brother. ___ is Phong.

A/ Her name B/ He name C/ His name D/ Its name

4/ Makoto ___ from Japan. ____ nationality is Japanese.

A/ are - His B/ is - He C/ are - He D/ is – His

5/ Where’s ___ father from?

A/ your B/ is C/ bởi vì D/ does

Đáp án:

1A – 2B – 3C – 4 chiều – 5A

Bài tập 3: Read the message và answer the question

Hello, everyone. My name is Mai. I’m eleven years old. I’m a pupil. I’m in class 4B in Nguyen Thi phố minh khai Primary School. I’m from Vietnam.

This is my friend, Suga. He’s the same age as me. He’s a pupil, too. He is from Korea.

1/ What is her name?

2/ How old is she?

3/ What does she do?

4/ Where is she from?

5/ Where is Suga from?

Đáp án:

1/ Her name is Mai.

2/ She is eleven years old.

3/ She is a pupil.

4/ She is from Vietnam.

5/ Suga is from Korea.

Unit 3: What day is it today?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 3: Look at the pictures & choose the correct answer

*

A/ Go shopping

B/ Go fishing

C/ Go swimming

*

A/ Listen to music

B/ Reading book

C/ Watch TV

*

A/ Listen lớn music

B/ Play the guitar

C/ Dance

*

A/ Play badminton

B/ Play volleyball

C/ Play basketball

*

A/ Monday

B/ Tuesday

C/ Friday

Đáp án cho bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 3:

1A – 2C – 3A – 4B – 5B

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 cơ bản: Write the missing letter

1/ M_ND_Y 2/ __IDAY

3/ W_DN_SD_Y 4/ T__SDAY

Đáp án:

1/ MONDAY

2/FRIDAY

3/ WEDNESDAY

4/ TUESDAY

Bài tập 3: Translate into English

1/ lúc này là thiết bị mấy?

2/ Em có tiết Toán hôm nay.

3/ chúng ta có huyết Mỹ thuật vào vật dụng 6 không?

4/ Jin thăm ông bà của chính mình vào từng cuối tuần.

5/ Nam đi học từ lắp thêm Hai đến thứ Sáu.

Đáp án:

1/ What day is it today?

2/ I have a Math lesson today.

3/ vì you have Art lessons on Friday?

4/ Jin visits his grandparents every weekend.

5/ nam giới goes khổng lồ school from Monday khổng lồ Friday.

Unit 4: When’s your birthday?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 4: Choose the best answer

1/ When’s___ birthday?

A/ you B/ his C/ it D/ she

2/ Vietnamese Independence Day is on the second ___ September.

A/ in B/ on C/ at D/ of

3/ Her birthday is on the ___ of July.

A/ fourth B/ four C/ fourteen D/ twenty-four

Đáp án:

1B – 2d – 3A

Bài tập 2: Read và match

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 4:

1C – 2E – 3A – 4 chiều – 5B

Bài tập 3: Put the work in order

1/ date/ What/ is/ the/ today/?

2/ brother/ plays/ my/ Sundays/ on/ volleyball/

3/ like/ Does/ sports?/ Mai/ playing/

4/ her /visits/ cousins/ Lan/.

5/ office/ the/ to/ go/ from/ Tuesday/ Saturday/ My/ to/father .

Đáp án:

1/ What day is it today?

2/ My brother plays volleyball on Sundays.

3/ Does Mai lượt thích playing sports?

4/ Lan visits her cousins.

5/ My father goes khổng lồ the office from Tuesday to Saturday.

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Odd and out

1/ A/ volleyball B/ football C/ guitar D/ badminton

2/ A/ pen B/ swim C/ draw D/ study

3/ A/ mother B/ classmate C/ sister D/ father

4/ A/ who B/ why C/ what D/ son

5/ A/ basketball B/ play C/ table tennis D/ chess

Đáp án:

1/ C – guitar

Các lời giải khác rất nhiều là tên thường gọi của những môn thể thao, guitar chỉ tên gọi của lũ ghi-ta, một nhiều loại nhạc cụ.

2/ A – pen

Pen (bút mực) chỉ điều khoản học tập, vào khi những từ vựng khác chỉ một vận động nào đó.

3/ B – classmate

Classmate (bạn cùng lớp), các từ sót lại là tên thường gọi các thành viên trong gia đình.

4/ D – son

Các lời giải khác hồ hết là từ nhằm hỏi: What (cái gì), Why (tại sao), Who (ai).

5/ B – play

Play (chơi) là từ có một hành động, các từ còn lại chỉ những môn thể thao.

Bài tập 2: Find mistakes and correct the sentences

1/ Hoang, Hoa and Huong is playing badminton.

2/ Who is it? – It’s a book.

3/ phái mạnh cans swim.

4/ I likes playing chess and football.

5/ Can she plays the piano?

Đáp án:

1/ is => are

2/ Who => What

3/ cans => can

4/ likes => like

5/ plays => play

Bài tập 3: Fill the blank with the words given below

Climb – run – can – pet – yes

Lan: vày you have a (a) ___, Hoa?

Hoa: (b) ___, I do. I have a dễ thương cat.

Lan: What (c) ___ it do?

Hoa: It can (d) ___ và (e) ___ the tree.

Đáp án:

a/ pet

b/ Yes

c/ can

d/ run

e/ climb

Unit 6: Where’s your school?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 6: Read the text & decide the following sentences are True or False.

My name is John. I come from The United States. I am eleven years old. I study in Grade 4 at Jefferson Elementary School. It"s a wonderful school with fantastic facilities.

Our school building is spacious, và we have a large playground where we can play during the break time. Inside, there are thirty classrooms, each equipped with a whiteboard for our lessons.

I am passionate about reading, & the library provides me with a vast collection of books to explore. I feel fortunate to be a student at Jefferson Elementary School, và I cherish the learning opportunities it offers me.

1/ John is from the U.S. A. True B. False

2/ He is twelve years old. A. True B. False

3/ He studies in Grade 5l. A. True B. False

4/ His school has 30 classrooms. A. True B. False

5/ He is passionate about playing soccer. A. True B. False

Đáp án:

1/ A – True

2/ B – False

3/ B – False

4/ A – True

5/ B – False

Bài tập 2: Read & match

A ColumnB Column
1/ Where vị you live?A/ Mai is in 4A class.
2/ What class is Mai in?B/ Yes, it is.
3/ Where is your school?C/ My school is in Hoang Dieu 2 Street.
4/ Is your address in 36 Town Square?

D. I live in Ho chi Minh city.

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 6:

1D – 2A – 3C – 4B

Unit 7: What bởi vì you lượt thích doing?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 7: Choose the correct answer

1/ ______ bởi vì you like doing?

A. What B. When C. Why D. Where

2/ Hanni likes _______ the piano.

A. Play B. Playing C. Plays D. Played

3/ John doesn’t like _______ chess.

A. Doing B. Playing C. Flying D. Going

4/ What is Mai’s ________? – She likes singing.

A. Favourite B. Doing C. Going D. Colour

5/ Tony và I ________ some funny stories about Mr.Bean.

A. Is reading B. Will read C. Khổng lồ read D. Are reading

Đáp án:

1A - 2B - 3B - 4A - 5D

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Translate into English

1/ Bạn làm cái gi vào thời gian rảnh rỗi?

A/ What do you lượt thích doing?

B/ What vì you vì chưng in your không lấy phí time?

C/ What does your mother vì in her không lấy phí time?

D/ Where bởi you lượt thích going in your không lấy phí time

2/ sở thích của chị gái chúng ta là gì?

A/ What’s your brother hobby?

B/ What’s your hobby?

C/ What’s your sister bobby?

D/ What’s your sister"s hobby?

3/ Henry ko thích đùa bóng rổ và đọc sách.

A/ Henry doesn’t lượt thích playing basketball and read books.

B/ Henry doesn’t lượt thích playing basketball and reading books.

C/ Henry likes playing basketball and reading book.

D/ Henry doesn’t lượt thích playing chess & reading book.

Hướng dẫn giải bài tập giờ Anh lớp 4:

1B - 2 chiều - 3B

Unit 8: What subjects vị you have today?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8: Fill the blank with the correct words

Like - late - lessons - Science

An: What (a) ___ have you got today?

Jack: I’ve got Music, Art (b) ___ và Maths.

Jack: I like Music but I don’t (c)___ Maths.

An: Oh, I love Maths.

Jack: We’re (d) ___ for school. Let’s run.

Đáp án:

a. Lessons

b. Science

c. Like

d. Late

Bài tập 2: Reorder to lớn correct the word

1/ a t M h s

2/ e n e s e m i t V a

3/ A t r

4/ S c e c i n e

5/ E g l s h i n

6/ M i c u s

7/ I f o n r a m o n t i T c e h o n l g o y

Đáp án:

1/ Maths

2/ Vietnamese

3/ Art

4/ Science

5/ English

6/ Music

7/ Information Technology

Bài tập số 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

Bài tập giờ Anh lớp 4 này để giúp đỡ các em rèn luyện phần phạt âm của bạn dạng thân.

1/ A.house B.hour C.he D.hot

2/ A. Luck B. Cut C. Such D. June

3/ A.sun B.see C.son D.sure

4/ A. See B. Free C. Meet D. Beer

Đáp án cho bài tập luyện phân phát âm giờ Anh lớp 4 unit 8:

1/ B- hour

A. House: /haʊs/

B. Hour: /aʊər/

C. He: /hiː/

D. Hot: /hɒt/

2/ D - June

A. Luck: /lʌk/

B. Cut: /kʌt/

C. Such: /sʌtʃ/

D. June: /dʒuːn/

3/ D - sure

A. Sun: /sʌn/

B. See: /siː/

C. Son: /sʌn/

D. Sure: /ʃɔːr/

4/ D - beer

A. See: /siː/

B. Free: /friː/

C. Meet: /miːt/

D. Beer: /bɪər/

Unit 9: What are they doing?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 9: Complete each sentence

1/ She is WRITI_G a letter.

NMLK

2/ I’m TAK_NG a photo.

AUIO

3/ He is PL_YING the guitar.

OIEA

4/ She is STA_DING next khổng lồ the door.

ONMP

5. The professor is TEA_HING in the class.

CDGH

Bài tập giờ Anh lớp 4 tất cả đáp án chi tiết:

1A - 2C - 3d - 4B - 5A

Bài tập 2: Choose the word that pronoun different from the others

Hãy ôn tập phần phân phát âm tiếng Anh qua bài tập sau nhé:

1/ A. Cake B. Bat C. Black D. Rabbit

2/ A. Who B. Why C. When D. What

3/ A. Piano B. Fish C. Milk D. Spider

4/ A. Weather B. Throw C. Thirsty D. Thin

5/ A. Eat B. Peach C. Bread D. Read

Đáp án:

1/ A

cake: /keɪk/bat: /bæt/black: /blæk/rabbit: /ˈræb.ɪt/

2/ A

who: /huː/why: /waɪ/when: /wen/what: /wɒt/

3/ D

piano: /pɪˈæn.əʊ/fish: /fɪʃ/milk: /mɪlk/spider: /ˈspaɪ.dər/

4/ A

weather: /ˈweð.ər/throw: /θrəʊ/thirsty: /ˈθɜː.sti/thin: /θɪn/

5/ C

eat: /iːt/peach: /piːtʃ/bread: /bred/read: /riːd/Unit 10: Where were you yesterday?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 10: Odd & out

1/ A. Morning B. Swimming C. Afternoon D. Evening

2/ A. Watch B. See C. Again D. Look

3/ A. Goodbye B. Hello C. Good morning D. Good evening

4/ A. Read B. On. C. In D. At

5/ A. Maths B. English C. Art D. Paint

Đáp án:

1/ B - swimming

Các đáp án sót lại chỉ khoảng thời gian trong ngày.

2/ C - again

Again (nữa) là một trong giới từ, các từ còn lại là cồn từ.

3/ A - goodbye

Các giải đáp còn lại thể hiện lời chào, goodbye chỉ lời tạm thời biệt.

4/ A - read

Read (đọc) là 1 trong những động từ trong những khi on, in, at là giới từ.

Xem thêm: Trung Tâm Học Tiếng Anh Ở Bình Dương, Top 10 Trung Tâm Anh Ngữ Bình Dương Uy Tín Nhất

5. D - paint

Các từ còn sót lại là danh từ chỉ môn học, paint (tô màu) là rượu cồn từ.

Bài tập 2: Read & circle the correct sentences.

1.

A. What vị she do yesterday?

B. What did she vày yesterday?

2.

A. Where was he yesterday?

B. Where were he yesterday?

3.

A. I watered the flowers 3 days ago.

B. I water the flowers 3 days ago.

4.

A. We are in class last Monday.

B. We were in class last Monday.

5.

A. Hoa was at school last night.

B. Hoa were at school last night.

Đáp án bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 10:

1B - 2A - 3A - 4B - 5A

Tổng hợp bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ II

Unit 11: What time is it?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11: Put the words in order

1/ is/ it/ time/ What/

2/ sister/ early/ up/ my/ gets/

3/ I/ lunch/ in/ have/ the/ afternoon

4/ go/ time/ What/ to/ you/ do/ school

5/ It/ is/ a.m/ thirty/ six

Đáp án:

1/ What time is it?

2/ My sister gets up early.

3/ I have lunch in the afternoon.

4/ What time vị you go lớn school?

5/ It is six thirty a.m

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Ask and answer

Example:She/ get up/ 7.00

What time does she get up? => She gets up at 7.00 o’clock.

1/ Hanni/ go lớn school/ 7.30

2/ Mark/ have breakfast/ 7.45

3/ Joy/ go khổng lồ bed/ 10.30

4/ Mai/ have lunch/ 12.00

5/ My mother/ go to lớn the office/ 7.30

Hướng dẫn giải bài tập giờ Anh lớp 4:

1/ What time does Hanni go lớn school? - Hanni goes khổng lồ school at 7.30.

2/ What time does Mark have breakfast? - Mark has breakfast at 7.45.

3/ What time does Joy go to lớn bed? - Joy goes to bed at 10.30.

4/ What time does Mai have lunch? - Mai has lunch at 12.00.

5/ What time does your mother go lớn the office? My mother goes lớn the office at 7.70.

Unit 12: What does your father do?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 12: Read the following text và choose the best answer

My (1) ___ is where my family lives. It is (2) ____. There are three bedrooms. We (3) ____ a kitchen & two bathrooms. We like to watch television together in our (4) ____.There is a big sofa & a coffee table in the living room. We play games in the (5) ___ yard. I love my house

1/ A. House B. School C. Office

2/ A. Room B. Blue và white C. Fridge

3/ A. Cook B. Clean C. Have

4/ A. Living room B. Bathroom C. Bed

5/ A. High B. Small C. White

Đáp án:

1/ A. House

2/ B. Blue và white

3/ C. Have

4/ A. Living room

5/ B. Small

Bài tập 2: Look at the picture and complete these words

*
*
*
1/ d_cto_2. __ach__3. F_r_e_
*
*
*
4/ n_r__5. D__ver6. S_n_er

Đáp án:

1/ doctor

2/ teacher

3/ farmer

4/ nurse

5/ driver

6/ singer

Unit 13: Would you like some milk?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 13: Rewrite the following sentences

1/ She eats breakfast at seven o"clock. (morning)

2/ They enjoy eating pizza. (favourite)

3/ What bởi vì you lượt thích to drink? (favourite)

4/ He doesn"t like spicy food. (dislike)

Đáp án:

1/ She has breakfast in the morning.

2/ Pizza is their favourite food.

3/ What is your favourite drink?

4/ He dislikes spicy food.

Bài tập 2: Reorder the words about food and drinks

1. B F E E2. F H S I
3. D B E A R4. N D O E O L S
5. I C R E5. V T E S L E E B G A

Đáp án cho bài tập giờ Anh lớp 4:

1/ BEEF

2/ FISH

3/ BREAD

4/ NOODLES

5/ RICE

6/ VEGETABLES

Unit 14: What does he look like?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 14: Read and match

A ColumnB Column
1/ This is my sister.A/ He is a student.
2/ What does your father look like?B/ She is slim.
3/ What does your mother look like?C/ Oh, she is very beautiful.
4/ Who is taller, Mai or Minh?D/ He is tall & strong.
5/ What does your brother do?E/ Minh is taller than Mai.

Đáp án:

1C - 2 chiều - 3B - 4E - 5A

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Read and write.

Dear Dani,

My name’s Thao. I’m ten years old and I live in Ho đưa ra Minh city. There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister và me. My father is fifty years old. He’s a doctor. He’s tall & strong. My mother is forty-five years old. She’s a teacher. She’s very beautiful. My brother is Thanh và my sister is Thuong. We are students at Le Quy Don Primary School. Thanh is taller than me, & he is older than me too. Thuong is shorter than me & she is younger than me.

Best wishes,

Thao.

1. What is her name

2. What does her father do?

3. What does her father look like?

4. What does her mother look like?

5. Who is younger, Hoa or her brother?

6. Who is shorter, Hoa or her sister?

Hướng dẫn giải bài bác tập tiếng Anh lớp 4:

1. Her name is Thao.

2. Her father is a doctor.

3. Her father is tall & strong.

4. Her mother is beautiful.

5. Hoa is younger than her brother.

6. Her sister is shorter than her.

Unit 15: When’s Children’s Day?

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 15: Complete the dialogue with the following words.

party - eat - when - vì chưng - sing - have - first

Nam: (a) ___ is Children’s Day?

An: It’s on the (b) ___ of June.

Nam: What bởi vì you usually (c) ___ on this day ?

An: We (d) ___ a các buổi tiệc nhỏ and we (e)___ together.

Nam: That’s fun.

Đáp án:

a/ when

b/ first

c/ do

d/ have

e/ sing

Bài tập 2: Choose the best answer

1/ When ____ your birthday? - It’s on the twenty - fourth of September.

is B. Are C. Am

2/ What vì you vì chưng on Tet holiday? - I clean và ________ the house.

decorate B. Decorating C. Decorated

3/ My family watch __________ at Times Square on New Year Eve

firework displays B. Fireworks display C. Firework display

Đáp án bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4:

1A - 2A - 3B

Unit 16: Let’s go khổng lồ the bookshop!

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 16: Put the words in the right order

1/ Let"s/ bakery/ to/ go/ the

2/ I/ mother/ to/ want/ go/ the/ to/ with/ my/supermarket

3/ You/ do/ to/ go/ want/ with/ me/ to/ the/ cinema

4/ Want/ to/ go/ why/ do/ you/ pharmacy/ to/ the

5/ I/ some/ buy/ medicine/ because/ need/ I/ to

Đáp án:

1/ Let"s go khổng lồ the bakery.

2/ I want to go lớn the supermarket with my mother.

3/ do you want lớn go lớn the cinema with me?

4/ Why vì chưng you want lớn go lớn the pharmacy?

5/ I buy some medicine because I need to.

Bài tập 2: Put the word under the correct picture

*
*
*
1/___2/___3/___
*
*
*
4/___5/___6/___

Giải bài bác tập tiếng Anh lớp 4 unit 16:

1/ cinema

2/ museum

3/ building

4/ supermarket

5/ bakery

6/ swimming pool

Unit 17: How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 17: Pick out one redundant letter khổng lồ make a meaningful word.

Example: SUINT -> SUIT

1/ SAHIRT

2/ SKIURT

3/ HCOAT

4/ JAACKET

5/ T-XSHIRT

6/ TROUSSERS

7/ JEMANS

Đáp án:

1/ SHIRT

2/ SKIRT

3/ COAT

4/ JACKET

5/ T-SHIRT

6/ TROUSERS

7/ JEANS

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Write questions for the answers.

1/ The đen trousers are ninety-five thousand dong.

2/ These red shoes cost ninety thousand dong.

3/ That jumper is black và white.

4/ The hat is twenty-two thousand dong.

5/ I wear white shirts & blue trousers when I go to school.

Hướng dẫn giải cụ thể bài tập giờ Anh lớp 4 unit 17:

1/ How much are the black trousers?

2/ How much are these red shoes?

3/ What colour is that jumper?

4/ How much is the hat?

5/ What do you wear when you go lớn school?

Unit 18: What’s your phone number?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 18: Choose the correct answer A, B, C or D

number B. Phone C. Phone number

2/ What is Mai doing? - Mai ___ her summer vacation.

plan B. Plant C. Is planning

3/ The weather is bad today. It is ___ than yesterday

cool B. Cooler C. Coolest

4/ We are on a bus. We ___ home.

go B. Going C. Are going

5/ Sorry, I ___ who he is

don’t know B. Not know C. Can’t know

Đáp án giành cho bài tập giờ Anh lớp 4 unit 18:

1C - 2C - 3B - 4C - 5A

Bài tập 2: Write the phone number based on the given words

1/ Zero nine four five one three six two seven three

2/ Zero four two seven six oh double five double one

3/ Zero six four double two five one seven one nine

4/ Zero eight seven six double one six eight one nine

Đáp án:

1/ 0945036273

2/ 0427605511

3/ 0642251719

4/ 0876116819

Unit 19: What animal do you want to lớn see?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19: Choose the odd one out

1/ A. Peacock B. Sandwich C. Cookie D. Banana

2/ A. Fly B. Run C. Bird D. Swim

3/ A. Dog B. Mèo C. Fish D. Bread

Giải bài tập giờ Anh lớp 4 unit 19:

1/ A - peacock

Đây là trường đoản cú vựng giờ Anh nhất chỉ tên một một số loại động vật.

2/ C - bird

Các từ vựng giờ đồng hồ Anh khác hầu như là đụng từ, bird (chim) là danh từ bỏ về đụng vật.

3/ D - bread

Ba giải đáp khác phần đa chỉ về đụng vật, bread (bánh mì) là danh từ bỏ chỉ món ăn.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 nâng cao: Read the following text và answer the following questions

Jimmy goes lớn the safari with his parents. His mom brings some bread & bananas for lunch. His dad brings a camera. They go lớn see the elephants first. There are a lot of elephants. Jimmy likes them because they are smart animals. Next, they go lớn see the qhqt.edu.vns. Jimmy buys food lớn feed the qhqt.edu.vns. Jimmy has a great day with his parents. His dad takes a lot of photos there.

1/ Where does Jimmy go with his parents?

2/ What bởi vì his mom và his dad bring?

3/ Why does Jimmy like elephants?

4/ What does he vày when he goes to see the qhqt.edu.vns?

Đáp án:

1/ He goes to lớn the safari with his parents.

2/ His mom brings bread và bananas for lunch, và his dad brings a camera.

3/ Because they are smart.

4/ He buys food to lớn feed the qhqt.edu.vns.

Unit 20: What are you going to vị this summer?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20: Choose the correct sentence.

1/

A/ What are you going to vày this holiday? - I am going khổng lồ visit my parents in the countryside.

B/ What "s are you going to vì chưng this holiday? - I am going to lớn visit my parents in the countryside.

C/ What are you going bởi this holiday? - I’m going khổng lồ visit my parents in the countryside.

2/

A/ My mother is a teacher. She works in an school.

B/ My mom is a teacher. She work in a school.

C/ My mom is a teacher. She works in a school.

3/

A/What is she going to bởi vì tonight? - She is going khổng lồ watch a reality show.

B/ What is she going to vì chưng tonight? - She is going khổng lồ watch an reality show.

C/ What is she going to bởi vì tonight? - She"s is going to watch a reality show.

Đáp án bài xích tập tiếng Anh lớp 4 unit 20:

1A - 2C - 3A

Ngoài các bài tập giờ Anh về ngữ pháp, từ vựng và phát âm bên trên đây, tía mẹ, thầy cô còn hoàn toàn có thể tham khảo các dạng bài bác đọc hiểu, luyện viết giờ đồng hồ Anh dành riêng cho học sinh lớp 4 nhằm giúp bé phát triển trọn vẹn các tài năng ngôn ngữ của mình.

Tham khảo:Search Printable 4th Grade Reading & Writing Worksheets

Ôn tập kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 4

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4

Ngữ pháp giờ Anh lớp 4 bao hàm các cấu tạo câu cơ bản được sử dụng tiếp tục thông tiếp xúc hằng ngày như:

Hỏi về sở trường của ai kia (món ăn, môn học, màu sắc sắc,...);Mời ai đó làm cho gì.Rủ ai kia cùng có tác dụng gì.Hỏi về con số với How much/ How many.
Một số cấu trúc câu giờ đồng hồ Anh lớp 4Nghĩa giờ đồng hồ Việt
What is your hobby?Sở đam mê của em là gì?
What vị you lượt thích doing?Em thích làm cho gì?
What subject vày you like?Em đam mê môn học tập nào?
What’s your favourite food?Món ăn thương yêu của em là gì?
Would you lượt thích a cup of tea?Em có muốn uống một bóc tách trà không?
Let"s go shopping this afternoon.Hãy đi bán buôn chiều nay.
How much is this hat?Cái nón đó từng nào tiền?
How many people are in your family?Gia đình em tất cả bao nhiêu người?
What time is it?Mấy giờ đồng hồ rồi?
What’s your phone number?Số điện thoại cảm ứng thông minh của em là bao nhiêu?
Where are you from?Em đến từ đâu?
When is her birthday?Khi nào thì cho tới sinh nhật của cô ấy ấy?

Từ vựng tiếng Anh lớp 4

*

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 4còn giới thiệu đến những em học sinh 20 unit bài học kinh nghiệm xoay quanh rất nhiều chủ đề như đụng vật, các hoạt động thể thao, thực phẩm, trường lớp, thời gian,…

Dưới đó là một số nhà đềtừ vựng tiếng Anh lớp 4 cơ bản mà những em sẽ phát hiện khi học:

Tên các quốc gia trên thế giới: Vietnam, Japan, English, Malaysia, Australian,..Tên tiếng Anh của các ngày trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday,...Từ giờ đồng hồ Anh về tháng trong năm: January, February, Match, April,...Từ vựng giờ Anh chủ thể môn học: Maths, Science, Music, Art,...

Học giờ đồng hồ Anh cho bé bỏng lớp 4

Các bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 trong bài viết này rất có thể giúp học sinh củng cố kỹ năng đã học trên trường. Tuy nhiên, nhằm học giờ đồng hồ Anh một bí quyết toàn diện, bố mẹ và thầy cô đề xuất áp dụng cách thức giảng dạy cân xứng với tư tưởng của học sinh.

Apollo English đã bao gồm hơn 30 năm tay nghề trong việc giáo dục và đào tạo trẻ em nước ta và Apollo tin rằng bài toán học giờ Anh theo phương thức khoa học để giúp học sinh mở ra những cửa nhà mới, khám phá niềm ham của bản thân và cách tân và phát triển kiến thức, kỹ năng cũng như tư duy cảm giác xã hội.

Chúng tôi ko ngừng đổi mới phương pháp học tập với mục tiêu cuối cùng là tạo nên một quy mô học tập khác biệt và tiên tiến nơi sở trường và tiềm năng riêng rẽ của từng đứa trẻ được sớm nhận thấy và sát cánh đồng hành bởi một đội nhóm ngũ giáo viên giàu ghê nghiệm tới từ khắp vị trí trên rứa giới.

Điều này giúp những em học viên lớp 4 xây cất và nuôi dưỡng tình yêu học tập tập trải qua tiếng Anh, tạo nên nền tảng đặc trưng để những em trường đoản cú tin và đầy tiềm năng khi khám phá thế giới xung quanh. Chỉ khi có niềm tin học hỏi trong cả đời, các em mới có thể trở yêu cầu tự tin với sẵn sàng đương đầu với sự biến hóa của vậy giới

Bài tập thu xếp câu giờ Anh lớp 4 những tưởng khó, nhưng lại sẽ dễ dàng nếu nhỏ nhắn đọc các hướng dẫn + làm bài xích tập thực hành thực tế (kèm đáp án) dưới đây. Hãy cùng qhqt.edu.vn tra cứu hiểu công việc làm bài bác và 60 câu bố trí câu tiếng Anh tiếp sau đây nhé!


Cấu trúc bài bác tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 4

*

Cấu trúc của bài bác tập sắp xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 4 khá dễ dàng và đơn giản và dễ dàng hiểu. Một bài bác gồm những câu đã bị đảo vị trí của các từ và nhiệm vụ của các bé xíu là thu xếp lại để tạo ra thành câu tất cả nghĩa.

Ví dụ: want / I / go / to/ trang chủ => I want khổng lồ go home

Khi sắp đến xếp, bé nhỏ cần bảo đảm an toàn 2 yếu ớt tố:

Câu hoàn chỉnh, đúng cùng với đáp án

Viết đúng chủ yếu tả (chữ loại viết hoa, vệt câu đúng)

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh dành cho mọi lứa tuổi từ tè học cho tới người lớn, nấc độ nặng nề của câu cân xứng với từng lịch trình mỗi lớp độc nhất định.

Mẫu bài bác tập bố trí câu tiếng Anh lớp 4 hay chạm chán (60 câu)

Nhằm giúp bé bỏng làm quen với dạng bài tập bố trí câu giờ đồng hồ Anh, qhqt.edu.vn sẽ tổng hợp những mẫu câu thường gặp mặt để nhỏ nhắn luyện tập hiệu thành thạo. Sau thời điểm hoàn thành, nhỏ nhắn hãy check đáp án bên dưới nhé!

1. Again/ see/ Nice/ you/ to

…………………………………………………………

2. I"m/ well,/ very/ thank/ you

…………………………………………………………

3. You/ morning/ Good/ to

…………………………………………………………

4. From/ Mai,/ Vietnam/ I"m/ Hi,/ I"m

…………………………………………………………

5. Where/ from?/ he/ is

…………………………………………………………

6. Is/ What/ name?/ your

…………………………………………………………

7. What/ you?/ are/ nationality

…………………………………………………………

8. Day/ today?/ is/ What/ it

…………………………………………………………

9. On/ do/ we/ What/ have/ Monday?

…………………………………………………………

10. Today/ grandparents/ her/ visits/ She

…………………………………………………………

11. Football/ today/ I/ play

…………………………………………………………

12. Do/ go/ to/ not/ school/ the/ weekend/ I/ at

…………………………………………………………

13. Today?/ is/ the/ What/ date

…………………………………………………………

14. November/ the/ of/ first/ It"s

…………………………………………………………

15. On/ October/ is/ Her/ of/ birthday/ seventeenth/ the

…………………………………………………………

16. My/ birthday/ friends/ I/ from/ have/ presents/ many

…………………………………………………………

17. A/ draw/ can/ I/ cat

…………………………………………………………

18. Badminton?/ Can/ play/ you

…………………………………………………………

19. Pupil/ a/ School/ at/ is/ Hanoi/ International/ She

…………………………………………………………

20. Is/ we/ This/ the/ to/ go/ school/ way

…………………………………………………………

21. TV/ I/ watching/ like

…………………………………………………………

22. What/ you/ today?/ subjects/ do/ have

…………………………………………………………

23. Reading/ What/ you/ are

…………………………………………………………

24. In/ you/ What/ did/ the/ do/ morning

…………………………………………………………

25. Guitar/ is/ blue/ My/ case

…………………………………………………………

26. Is/ subject/ my/ Music/ favorite

…………………………………………………………

27. On/ Internet/ games/ the/ play/ friends/ with/ my/ I

…………………………………………………………

28. She/ the/ flowers/ gardens/ the/ in/ watered

…………………………………………………………

29. You/ Where/ yesterday?/ were

…………………………………………………………

30. Pictures/ are/ drawing/ They

…………………………………………………………

31. Time/ It’s/ breakfast/ for

…………………………………………………………

32. Up?/ What/ time/ do/ you/ get

…………………………………………………………

33. At/ noon/ mother/ cooks/ My

…………………………………………………………

34. Do?/ your/ father/ does/ What

…………………………………………………………

35. A/ is/ teacher/ father/ My

…………………………………………………………

36. This/ is/ mother./ my/ nurse/ is/ She/ a

…………………………………………………………

37. Want/ piece/ a/ of/ I/ chocolate

…………………………………………………………

38. She’s/ reading/ book/ a/ now

…………………………………………………………

39. Bread?/ you/ some/ Would/ like

…………………………………………………………

40. My/ food/ favorite/ is/ beef

…………………………………………………………

41. Look/ does/ she/ What/ like?

…………………………………………………………

42. This/ family/ my/ is

…………………………………………………………

43. Taller/ is/ than/ brother/ Nam/ his

…………………………………………………………

44. Is/ dictionary/ The/ thick

…………………………………………………………

45. Doing?/ What/ are/ you

…………………………………………………………

46. Goes/ the/ fruits/ mother/ My/ and/ buy/ many/ market/ to

…………………………………………………………

47. Orange/ juice?/ some/ like/ Would/ you

…………………………………………………………

48. The/ zoo/ go/ Let’s/ to

…………………………………………………………

49. Book/ to/ I/ want/ buy/ a

…………………………………………………………

50. Near/ my/ is/ home/ There/ supermarket

…………………………………………………………

51. It?/ is/ How/ much

…………………………………………………………

52. Number?/ What/ your/ is/ phone

…………………………………………………………

53. A/ She/ to/ for/ wants/ go/ walk

…………………………………………………………

54. You/ Can/ sing?

…………………………………………………………

55. Badminton/ are/ playing/ They

…………………………………………………………

56. Animal/ What/ you/ to/ see?/ want/ do

…………………………………………………………

57. Beautiful/ The/ qhqt.edu.vns/ are

…………………………………………………………

58. This/ you/ going/ are/ summer?/ Where

…………………………………………………………

59. To/ lions/ I/ want/ see

…………………………………………………………

60. To/ buy/ wants/ books/ some/ She

…………………………………………………………

ĐỪNG BỎ LỠ!! công tác ngoại ngữ chuẩn Quốc tế giúp nhỏ GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trước 10 tuổi. Đặc biệt!! tặng ngay ngay suất học tập qhqt.edu.vn Class - Lớp học chăm đề cùng gia sư trong nước và quốc tế giúp con học tốt, tía mẹ sát cánh hiệu quả.
*

Lưu ý khi làm bài xích tập thu xếp câu giờ Anh lớp 4

*

Dưới đó là hướng dẫn để bé nhỏ làm bài bác tập bố trí câu giờ Anh thật tốt.

Các bước làm bài bác tập cơ bản

Để làm bài tập này, nhỏ bé nên bốn duy theo quá trình sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan tiền câu nói đến gì (bước đầu tiên này khôn xiết quan trọng)

Bước 2: nhỏ nhắn tìm những cụm từ bỏ có ý nghĩa sâu sắc trước, tiếp đến mới xác xác định trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu tất cả trong câu)

Bước 3: Dựa vào kết cấu câu cơ bản nhất S + V + O với sự gọi biết, bé nhỏ hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *