TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU CHUYỆN HẠT GIỐNG TÂM HỒN HAY NHẤT TRONG 10 NĂM

3477x3ce7xa37dx7038xd1e1x7dafx6a79xa5a0x466cx
X7x8677x4905xac6exa73bx44dax69cax
X5x3926x
Xaxa489x5bc9x
X13x
X3x
X4xc048x6803x
X3x
X4x
X1x
X18x5a52x7c8bxad37x
X3x
Xax99ecxc23fx
Xex
X3x9c4dx
Xdxa648x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X17x8de7x
X3x
X1x378fx
X1fx
Xax
X3x
X1x
X6x
X1dx
X3x
X1fx
X1xcec1x
Xex
X3x
Xex6fc2xe3b5x
X1fx
X26x
X3x
X2x97eex
X3x
X1fx7ec8x
X2ex
X0xdf0cx
X1x
X2x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X22x
X10x
X6xb432x
Xax
X12x
X13x
X13x
X3x
X4x
X17x
X18x
X3x
X4x
X1x
X18x
X1dx
X1ex
X1fx
X3x51a4x5113x
X3x
Xex
Xdx
X1fx
X1x
X3x
Xex
X1x4b4fx
X1fx
X3x
X6ex52edx7c06x
Xex
X3x
X5xc379x
X1fx
X3x
X7x
X28x
X3x
Xbx
X1x4790x
X1fx570ex
X3x
X4x
X1x
Xdxe281x
X1fx
X3x
Xex
X1x5a54x
X1fx
X26x
X3x
X1fx
X26x
X1xb8c0x
X4x
X1x
X3x
X4x8a10x
X1fx
X1x
X3x
X6ex9f01x
X3x
Xex8c08x
X2ex
X3x
X5x
X23x
Xdx
X3x6734x
X3x
X1fx
X26x
X1x6d9cx
X6x
X8bx
X3x
X1fx
Xdx
X6fx
X2ex
X3x
Xex
Xdx
X1fx
X3x
Xex
X3fx
X40x
X1fx
X26x
X3x
X4x
X18x63e8x
X4x
X3x
X7x
X28x
X1fx
X26x
X3x
X7x37d4x
X3xe1e5x
X7cx
X7dx
X4x
X3x
X26x
Xdx983cx
Xdx
X3x
Xex
X1x
Xdx
X1ex
X18x
X3x
Xex
Xdcx
Xdx
X3x
Xd5x
Xcax
X4x
X3x
X26x
Xdx
Xa1x
X3x
Xex
X3fx
X40x
X1fx
X26x
X3xd533x
Xcx
X18x
X1dx9ca5x
X1fx
X3x
X4x
X1x6c95x
X1fx
X3x
X22x
X23x
Xex
X3x
X26x
Xdx
X28x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X17x
X2ex
X3x
X1x
X31x
X1fx
X3x
X1x
X6x
X1dx
X3x
X1fx
X1x
X3bx
Xex541exa100x
X0x
X4bx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxd689x
X40x
X5dx
X1dx
Xax
X12x76f8x
X17x
X1dx
X3x
Xd5x
X6fx
X18x
X3x
X5x
Xa6x
X3x
X1fx
X1x5e0bx
X1fx
X26x
X3x
X4x
X17x
X18x
X3x
X4x
X1x
X18x
X1dx
X1ex
X1fx
X3x
Xd5x
X7cx
X7dx
X4x
X3x
X4x
X1x
X100x
X1fx
X3x
X5x
X100x
X4x
X3x
Xexa2b2x
X3x
X4xc6cax
X4x
X3x
X3bx
X1fx
X3x
Xbx
X1xdc61x
X2ex
X3x
Xex
X1x
X18x
Xcax
X4x
X3x
Xexb063x
X3x
X7x
X162x
X4x
X1x
X3x
Xf7x
X22x
X23x
Xex
X3x
X26x
Xdx
X28x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X17x
X2ex
X3x
X1x
X31x
X1fx
X11dx
X11ex
X0x
Xbx
X12x399fx8a07x
X6x
X3x
Xex
X1x
X10x
X40x
X3x
X1fx
Xcax
Xdx
X3x
X5dx
X18x
X1fx
X26x
X8bx
X3x
X4x
X1x7d04x
X1fx
X26x
X3x
Xd5x
X7cx
X7dx
X4x
X3x
X7x
X95x
Xbx
X3xc377x
X90x
Xbx
X3x
Xex
X1x
X10x
X40x
X3x
X2x
X2x
X3x
X4x
X1x
X174x
X3x
Xd5x
X6fx96f5x
X3x
Xf7x
X3x4b6ex
X3x
X4x
X1xb3a0x356cx
X1fx
X26x
X1x
X9cx
X3x
X5x
X193x
X4x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7xc66fx
Xdx
X162x
X3x
Xex
X3fx
X9cx
X3x
Xex
X1x943ex
X3x
Xex
X1x
X162x
X4x
X1x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
Xcx
X1x
X6x
X1dx
X3x
Xd5x37c1x
Xdx
X3x
X26x435fx
X4x
X3x
X1fx
X1x
Xa9x
X1fx
X3x
X4x
X18x
Xcax
X4x
X3x
X7x
X28x
X1fx
X26x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
X12ex
Xa6x
Xdx
X3x
X1x
X100x
X4x
X3x
X4x
X1x
X3bx
Xbx
X3x
X1fx
X1x
X89x
X1fx
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
Xcx
X1x
X6x
X3x
Xex
X1x5017x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x5e9ex
X1xa786x
Xbx
X3x
X2ex
Xa6x
X18x
X3x
X4x
X174x
X6x
X3x
X1dx
X81x
X18x
X3x
Xex
X1x
X7cxae78x
X1fx
X26x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x93dcx
X1x
X40x
X3x
Xd5x
Xdx
X3x
X5x
Xa6x
X3x
X4xb86fx
X1fx
X3x
X2excf2bx
Xdx
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x9594x
X7cx
X7dx
Xex
X3x
X5x
X81x
X1fx
X3x
X1fx
X26x
X1x
X9cx
X4x
X1x
X3x
X4x
Xa1x
X1fx
X1x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
Xcx
X1x
X3bx
Xex
X3x4e76x
X23x
Xdx
X3x
X5x
Xa6x
X3x
Xd5x
Xdx
X6fx
X18x
X3x
X27dx
Xa9x
X1fx
X1x
X3x
Xex
X1x
X7cx4015x
X1fx
X26x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
X134x
X15fx
X1fx
X26x
X3x
X27dx
X6x
X40x
X3x
X26x
Xdx
X291x
X3x
Xex
X15fx
X3x
X27dx373ex
X3x
X7cx
Xdcx
X4x
X3x
X2ex
X244x
X11ex
X3x
X6ex
Xa6x
X3x
Xf7x
X24bx
X1x
X17x
X1fx
X3x
X5x
Xb0x
X3x
X4x
X18x
Xcax
X4x
X3x
X7x
X28x
X1fx
X26x
X11dx
X11ex
X0x
Xbx
X12x
Xf7x7d9ex
X3x
Xd5x
X1fbx
X8bx
X3x
X27dx
X23x
X1fx
X3x
Xd5x
X100x
X4x
X3x
X4x
X1fbx
X3x
Xex
X1x
Xfbx
X3x
X27dx
X95x
Xex
X3x
X26xb760x
Xbx
X3x
X4x
X17x
X18x
X3x
X4x
X1x
X18x
X1dx
X1ex
X1fx
X3x
X4x
X174x
X6x
X3x
X4x
X1x
X1cex
X1fx
X1x
X3x
X2ex
Xa9x
X1fx
X1x
X8bx
X3x
X4x
X174x
X6x
X3x
X1fx
X1x
X141x
X1fx
X26x
X3x
X1fx
X26x
X7cx
X291x
Xdx
X3x
X1b4x
X18x
X1fx
X26x
X3xdbbax
X18x
X6x
X1fx
X1x
X3x
X1x
X6x
X1dx
X3x
X4x
X174x
X6x
X3x
X1fx
X1x
X141x
X1fx
X26x
X3x
X1fx
X26x
X7cx
X291x
Xdx
X3x
X1x
X40x
Xa6x
X1fx
X3x
Xex
X40x
Xa6x
X1fx
X3x
X1b4x
X6x
X3x
X5x
X23x6b58x
X3x
Xd5x
Xfbx
X3x
X3fx
X31x
Xdx
X3x
X7x
X18x
X1dx
X3x
X1fx
X26x57b2x
X2ex
X8bx
X3x
X4x
X1x
Xdx
X81x
X2ex
X3x
X1fx
X26x
X1x
Xdx
X1ex
X2ex
X3x
X6ex
Xa6x
X3x
Xex
Xa9x
X2ex
X3x
X3fx
X6x
X3x
X4x
X17x
X18x
X3x
X4x
X1x
X17x
X2ex
X3x
X1fx
X26x58f7x
X1fx
X3x
X3fx
Xdx
X81x
X1fx
X26x
X3x
X4x
X1x
X40x
X3x
X4x
X18x
Xcax
X4x
X3x
X7x
X28x
X1fx
X26x
X8bx
X11ex
X3x
Xd5x
X23x
Xdx
X3x
X5dx
Xdx
X1ex
X1fx
X3x
X1fx
X1x
X1fbx
X2ex
X3x
X27dx
Xdx
X81x
X1fx
X3x
X7x
X40x
X23x
X1fx
X3x
X7x
X162x
X4x
X1x
X3x
X4x
X1x
Xdx
X6x
X3x
X7x55d9x
X11dx
X0x
X4bx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X12ex
X40x
X5dx
X1dx
Xax
X12xba11x
X6x
X18x
X3x
X2x
X45x
X3x
X1fx
X48x
X2ex
X3x
X5x
Xdx
X81x
X1fx
X3x
Xexd17fx
X4x
X3x
X3fx
X6x
X3x
X2ex
X95x
Xex
X3x
X27dx
X23x
X1fx
X3x
Xd5x
X100x
X4x
X3x6a6cxdd02x
X45x
X45xab29x
X1cfx
X3f0x
X45x
X2x
X3f3x56b6x
X8bx
X3x
Xex
X174x
X3x
X7x
X162x
X4x
X1x
X3x
Xf7x
X22x
X23x
Xex
X3x
X26x
Xdx
X28x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X17x
X2ex
X3x
X1x
X31x
X1fx
X11ex
X3x
X27dx
X6x
X40x
X3x
X26x
X31x
X2ex
X3x
X3f0x
X45x
X45x
X3x
Xex
X193x
X6x
X3x
X7x
X162x
X4x
X1x
X344x
X3x
Xex
X3fx
X40x
X1fx
X26x
X3x
Xd5x
X1fbx
X8bx
X3x
X4x
X1fbx
X3x
X1fx
X1x
X141x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X193x
X6x
X3x
X7x
X162x
X4x
X1x
X3x
Xd5x
X25ax
X3x
Xex
X1x
X193x
X4x
X3x
X7x
X193x
X3x
Xex
X3fxc3b4x
X3x
Xex
X1x
Xa6x
X1fx
X1x
X3x
X5dx
X3bx
X18x
X3x
X3bx
X1fx
X3x
Xd5x
X2e8x
X4x
X3x
X27dx
Xdx
X1ex
Xex
X3x
Xex
X3fx
X40x
X1fx
X26x
X3x
X5x
X256x
X1fx
X26x
X3x
Xd5x
Xcax
X4x
X3x
X26x
Xdx
Xa1x
X3x
X1fx
X1x
X7cx
X1c6x
X3x
Xf7xc248x
X18x
Xa6x
X3x
Xex
X2e8x
X1fx
X26x
X3x
X5dx
Xdx
X1ex
X18x
X3x6e6exa9e8x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
X12ex
X1cex
X3x
X2ex
X89x
Xex
X3x
X4x
X174x
X6x
X3x
X2ex
X6x
X1dx
X3x
X2ex
X95x
X1fx
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x
X260x
X7cx
X7dx
Xex
X3x
X31bx
X18x
X6x
X3x
Xex
X1x
X1e6x
X3x
Xex
X1x
X162x
X4x
X1x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x659fx
X244x
Xdx
X3x
X1fx
Xa6x
X40x
X3x
X4x
X1fbx
X3x
Xb0x
X3x
X4x
X1x
X1cex
X8bx
X3x
X1fx
X244x
Xdx
X3x
Xd5x
X1fbx
X3x
X4x
X1fbx
X3x
X4x
X40x
X1fx
X3x
Xd5x
X7cx
X291x
X1fx
X26x
X8bx
X11ex
X3x
Xf7x8a30x
X18x
X1dx
X81x
X1fx
X3x
X31bx
X18x
X6x
X3x
X1fxceddx
Xdx
X3x
X7x
X7dx
X11ex
X3x99c7x
X0x
X4bx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X12ex
X40x
X5dx
X1dx
Xax
X12x
Xf7x
Xcx
X18x
X1dx
Xfbx
X1fx
X3x
X4x
X1x
X100x
X1fx
X3x
X22x
X23x
Xex
X3x
X26x
Xdx
X28x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X17x
X2ex
X3x
X1x
X31x
X1fx
X3x
X1x
X6x
X1dx
X3x
X1fx
X1x
X3bx
Xex
X11ex
X3x
X5dx
X40x
X3x
X4c8x
X1x
Xa6x
X3x
X1b4x
X18x
X3bx
Xex
X3x
X27dx
Xa1x
X1fx
X3x
Xcx
X1f7x
X1fx
X26x
X3x
X1x
X7dx
Xbx
X3x
Xcx
X1x
Xa6x
X1fx
X1x
X3x
Xbx
X1x
X28x
X3x
X22x
X31x
X3x
X24bx
X1x
X1cex
X3xc53dx
Xdx
X1fx
X1x
X3x
X6ex
Xa6x
X3x
X24bx
X379x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X1dx
X3x
X260x
X48x
X1fx
X3x
X1x
X1fbx
X6x
X3x
X3ccx
X162x
X1fx
X26x
X3x
Xex
X23x
X40x
X3x
Xcx
X3fx
X1cex
X3x
X260x
Xdx
X1ex
Xex
X1cfxdd0ax
Xdx
X3fx
X7x
Xex
X3x
X4c8x
X10x82bbx
X7x
X3x
Xbx
X1x
X162x
Xex
X3x
X1x
Xa6x
X1fx
X1x
X3x
Xex
X1x
X162x
X1fx
X26x
X3x
X2x
X3f0x
X4bx
X3f0x
X45x
X2x
X3f3x
X11dx
X0x
X4bx
Xbx
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X12ex
X40x
X5dx
X1dx
Xax
X12x
Xcx
X1x
X10x
X40x
X3x
Xcx
Xcx
X4f1x
X260x
X4c8x
X0x
X4bx
Xbx
X12

Ngạn ngữ Nga tất cả câu: “Nếu bao gồm hai ổ bánh mỳ tôi sẽ phân phối một ổ để mua hoa hồng, cả chổ chính giữa hồn cũng rất cần được ăn uống”. Thật vậy, tâm hồn là địa điểm dễ bị tổn thương duy nhất của con người, đồng thời cũng là nơi rất cần được nuôi dưỡng những nhất. Một chổ chính giữa hồn đẹp cần được gieo đều hạt giống của hi vọng, hạnh phúc, niềm tin; buộc phải được chăm sóc tưới nước. Hạt giống trung ương hồn là tổng thích hợp những mẩu chuyện để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người, bất cứ ai cũng có thể search thấy phiên bản thân mình giữa những mẩu chuyện giản dị, thông thường nhưng đầy triết lí nhân sinh. Dưới đây là tổng vừa lòng những mẩu truyện Hạt giống trung tâm hồn tốt nhất:

*

1.

Bạn đang xem: Những câu chuyện hạt giống tâm hồn hay nhất

Đừng thay đổi thế giới

Ngày xưa, tất cả một vị vua giai cấp cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông ra quyết định vi hành đến các vùng đất xa xôi độc nhất của khu đất nước. Khi về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông cực kỳ đau. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi đó là lần thứ nhất ông thực hiện một chuyến hành trình dài như vậy, trong khi đó, những con đường ông đi qua đều gập ghềnh, sỏi đá. Bực mình vị bị đông đảo cơn nhức mỏi hành hạ, ông chỉ định cho toàn bộ các con đường trong quốc gia phải được che phủ bằng domain authority súc vật. Tất nhiên đó là một trách nhiệm rất khó triển khai và tốn kém bao gồm cả sức người, sức của nhưng lại vẫn không người nào dám khuyên răn can bên vua.

*

Thế rồi cuối cùng, một bạn hầu thận trọng đã dũng cảm đứng ra bức tường ngăn nhà vua. Anh ta nói:

– nguyên nhân quốc vương vãi lại hoàn toàn có thể tiêu tốn ngân khố một giải pháp vô ích vì thế ạ? lý do Người không cắt đông đảo miếng da bò êm ái đậy quanh đôi chân trần của mình? Như vậy, không đầy đủ chân tín đồ sẽ không hề bị nhức khi đi qua những nhỏ đường khấp khểnh sỏi đá nữa nhưng mà cả vương quốc cũng trở nên tiết kiệm được không ít thời gian, công sức, của cải!

Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị quái lạ của fan hầu, nhưng rồi tiếp nối ông cũng đã đồng ý. Vậy là đôi giày thứ nhất trong lịch sử dân tộc đã ra đời.

Đôi khi trong cuộc sống, bọn họ không buộc phải bắt cả quả đât phải chuyển đổi theo mình, điều bọn họ cần, đơn giản dễ dàng chỉ là chuyển đổi tầm chú ý và cách suy xét của bạn dạng thân nhưng thôi.

2.Giá trị của thời gian

Có một fan rất keo dán kiệt, lúc nào thì cũng chắt bóp chẳng dám chi tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để đạt được cả một gia sản lớn.

*

Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên nhiên xuất hiện thêm đòi gửi anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận thấy mình chưa kịp hưởng thụ chút gì trường đoản cú số chi phí kia. Anh ta bèn nề nỉ:

- Tôi chia một phần ba gia sản của tôi mang đến Ngài, chỉ việc cho tôi sống thêm một năm thôi.

- không được. – Thần bị tiêu diệt lắc đầu.

- Vậy tôi gửi Ngài một nửa. Ngài mang lại tôi nửa năm nữa, được không? – Anh ta thường xuyên van xin.

- ko được. – Thần chết vẫn ko đồng ý.

Anh ta vội vàng nói:

- Vậy… tôi xin giao toàn bộ của cải mang lại Ngài. Ngài mang lại tôi một ngày thôi, được không?

- không được. – Thần bị tiêu diệt vừa nói, vừa giơ cao loại lưỡi hái bên trên tay.

Người bọn ông tuyệt vọng cầu xin Thần chết lần cuối cùng:

- nắm thì Ngài cho tôi một phút để viết di thư vậy.

Lần này, Thần bị tiêu diệt gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền tài cũng không mua nổi một ngày

3. Cội nguồn của sự việc trưởng thành

Hồi còn nhỏ, tôi bao gồm một người hàng xóm nhưng mọi bạn gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như ngẫu nhiên bác sĩ như thế nào tôi từng biết, ông rất đơn giản và nhân từ từ, độc nhất vô nhị là đối với bầy nhóc đậm chất ngầu và cá tính chúng tôi.

Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác bỏ sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông hy vọng biến mảnh đất rộng 10 chủng loại tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ thánh thiện ấy tất cả những kim chỉ nan trồng cây cực kỳ thú vị, ngược hẳn với phép tắc mà mọi bạn cho là hiển nhiên. Không khi nào ông tưới nước cho mọi cây new sinh trưởng – ông phân tích và lý giải với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hỏng hỏng, và cố gắng hệ cây sau đó sẽ ngày 1 yếu đi. Chính vì như vậy cần buộc phải tập đến chúng đối mặt với xung khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ quăng quật ngay tự đầu.

Xem thêm: Ăn vặt hồ con rùa - ăn ở đâu: đủ món ăn vặt quanh hồ con rùa ngon, rẻ

*

Rồi ông lý giải cho tôi giải pháp tưới nước cho hầu hết cây rễ mọc bên trên cạn, để khi thô hạn thì bọn chúng sẽ đề nghị tự bén rễ sâu mà lại tìm mối cung cấp nước. Thảo nào, chẳng khi nào tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, từng tháng thay bởi tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại với đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông nguyên nhân lại có tác dụng vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.

Bác sĩ Gibbs từ bỏ giã cõi đời nhị năm sau thời điểm tôi xa gia đình. Tiếng đây, về quan sát lại phần đông hàng cây nhà ông, tôi lại như tưởng tượng ra dáng vẻ ông sẽ trồng cây 25 năm về trước. Mọi thân cây ngày ấy hiện nay đã lớn to gan và tràn trề sức sống. Tựa như những thanh niên cường tráng, từng sáng chúng thức dậy, từ bỏ hào ưỡn ngực cùng sẵn sàng chào đón những gian nan, demo thách.

Vài năm tiếp theo tôi cũng trường đoản cú trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng nóng tôi tưới nước; trời đông tôi xịt thuốc và nguyện cầu cho chúng. Chúng cao gần chín mét sau hai năm, tuy nhiên lại là phần đa thân cây luôn lệ thuộc vào bàn tay bạn chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập – trông chẳng khác gì đa số kẻ yếu đuối!

Chẳng bù với rừng cây của chưng sĩ Gibbs. Coi ra nghịch cảnh cùng thiếu thốn ngoài ra lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.

4. Hầu như vết đinh còn mãi

Một cậu bé xíu nọ gồm tính xấu là rất thú vị nổi nóng. Một hôm, phụ vương cậu gửi một túi đinh mang lại cậu rồi nói: “Mỗi khi con nổi lạnh với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cây đinh lên cái hàng rào gỗ”.

Ngày đầu tiên, cậu nhỏ xíu đã đóng toàn bộ 37 cây đinh. Tuy nhiên sau vài tuần, cậu nhỏ bé tập kiềm chế dần cơn giận của bản thân và số lượng đinh đóng lên mặt hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhỏ nhắn nhận thấy rằng khiên chế cơn giận của mình dễ rộng là bắt buộc đi đóng một cây đinh lên sản phẩm rào.

*

Đến một ngày, cậu bé đã không bực tức một lần như thế nào trong trong cả cả ngày. Cậu mang đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, hiện thời nếu sau hàng ngày mà con không còn nổi giận với ai dù duy nhất lần, nhỏ hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào”.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu nhỏ bé vui mừng hãnh diện tìm phụ vương mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa cả. Người cha liền đến mặt hàng rào. Ở đó, ông nhỏ dại nhẹ nói cùng với cậu: “Con đã có tác dụng rất tốt, nhưng con hãy nhìn mọi lỗ đinh còn còn lại trên mặt hàng rào xem. Sản phẩm rào đang không hệt như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như các lỗ đinh này, chúng để lại dấu thương khó lành trong tâm người khác. Dù cho sau đó con tất cả nói nhu muốn lỗi từng nào lần đi nữa, vệt thương đó vẫn tồn tại lại mãi. Con hãy luôn luôn nhớ: vết thương lòng tin còn đau khổ hơn cả phần lớn vết yêu đương thể xác. Những người dân xung xung quanh ta, bạn bè ta là đều viên đá quý. Họ khiến cho con cười cùng giúp con trong vô số nhiều chuyện. Bọn họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ bé và luôn sẵn sàng mở trái tim bản thân ra cùng với con. Bởi thế, hãy nhớ mang lời cha…”

5. Thứ quý giá nhất trên đời

Tại một thôn chài nọ, bao gồm một quý ông thanh niên hiền hậu và giỏi bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên phố về nhà, đấng mày râu lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, đại trượng phu tìm phương pháp tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng cùng vị thần đẩy đà xuất hiện.

*

Vị thần liền đựng tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta mang đến ngươi bố điều ước. Nào! Hãy cầu đi hỡi đại trượng phu trẻ tuổi“.

Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần mang đến tôi thời gian để lưu ý đến nhé!“.

– Được thôi. Từ bỏ đây đến chiều ngươi nên nghĩ ra đấy.

Chàng đi dọc theo bãi tắm biển và suy nghĩ. Trên tuyến đường đi chàng gặp gỡ một đám con nít hồn nhiên, vô bốn chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, đấng mày râu thấy cuộc sống mới đẹp có tác dụng sao. Đi tiếp, chàng chạm chán một đàn ông trai trẻ liều mạng cứu đều người bần hàn thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến cho chàng khâm phục.

Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một nắm già. Thì ra tất cả một con cá voi mắc cạn xiêu dạt vào bờ. Mọi tín đồ định giết nó để mang thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho đại dương cả“. Núm là chú cá voi được cứu giúp sống.

Hoàng hôn buông xuống. Vị thần chỉ ra hỏi: “Ngươi vẫn nghĩ ra chưa?“. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban mang lại tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ con thơ; một trái tim nghĩa hiệp, can đảm của tuổi trẻ cùng một tấm lòng nhân ái, vị tha của fan từng trải“.

Vị thần trả lời: “ Thật xứng đáng ngạc nhiên, ngươi đã bao gồm thứ giá trị nhất trên trần thế này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *