KHỞI ĐỘNG ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ ĐẾM NGƯỢC TRỰC TUYẾN, ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRỰC TUYẾN

Đồng hồ tính tiếng trực tuyến dễ dàng và đơn giản miễn phí với nhiều chuông báo thức như giờ đồng hồ bom, giờ đồng hồ chuông, với tiếng còi. Tạo ra một đồng hồ thời trang đếm ngược theo giây, phút, và giờ.

Bạn đang xem: Đồng hồ bấm giờ đếm ngược


Thời lượng để giờ?

0 Phút1 Phút2 Phút3 Phút4 Phút5 Phút6 Phút7 Phút8 Phút9 Phút10 Phút11 Phút12 Phút13 Phút14 Phút15 Phút16 Phút17 Phút18 Phút19 Phút20 Phút21 Phút22 Phút23 Phút24 Phút25 Phút26 Phút27 Phút28 Phút29 Phút30 Phút31 Phút32 Phút33 Phút34 Phút35 Phút36 Phút37 Phút38 Phút39 Phút40 Phút41 Phút42 Phút43 Phút44 Phút45 Phút46 Phút47 Phút48 Phút49 Phút50 Phút51 Phút52 Phút53 Phút54 Phút55 Phút56 Phút57 Phút58 Phút59 Phút1 Giờ1 tiếng 1 Phút1 giờ đồng hồ 2 Phút1 tiếng 3 Phút1 giờ đồng hồ 4 Phút1 giờ 5 Phút1 giờ 6 Phút1 tiếng 7 Phút1 giờ 8 Phút1 giờ 9 Phút1 giờ 10 Phút1 giờ đồng hồ 11 Phút1 giờ 12 Phút1 giờ 13 Phút1 tiếng 14 Phút1 giờ đồng hồ 15 Phút1 giờ 16 Phút1 giờ đồng hồ 17 Phút1 tiếng 18 Phút1 tiếng 19 Phút1 Giờ trăng tròn Phút1 tiếng 21 Phút1 tiếng 22 Phút1 giờ đồng hồ 23 Phút1 giờ đồng hồ 24 Phút1 giờ đồng hồ 25 Phút1 giờ 26 Phút1 tiếng 27 Phút1 giờ 28 Phút1 giờ đồng hồ 29 Phút1 tiếng 30 Phút1 tiếng 31 Phút1 giờ đồng hồ 32 Phút1 giờ 33 Phút1 giờ đồng hồ 34 Phút1 giờ 35 Phút1 giờ 36 Phút1 giờ 37 Phút1 tiếng 38 Phút1 giờ 39 Phút1 giờ đồng hồ 40 Phút1 giờ đồng hồ 41 Phút1 tiếng 42 Phút1 giờ đồng hồ 43 Phút1 tiếng 44 Phút1 giờ 45 Phút1 tiếng 46 Phút1 tiếng 47 Phút1 giờ đồng hồ 48 Phút1 tiếng 49 Phút1 tiếng 50 Phút1 giờ đồng hồ 51 Phút1 tiếng 52 Phút1 giờ đồng hồ 53 Phút1 tiếng 54 Phút1 giờ đồng hồ 55 Phút1 tiếng 56 Phút1 tiếng 57 Phút1 giờ 58 Phút1 tiếng 59 Phút2 Giờ2 tiếng 1 Phút2 giờ 2 Phút2 tiếng 3 Phút2 giờ 4 Phút2 tiếng 5 Phút2 tiếng 6 Phút2 tiếng 7 Phút2 tiếng 8 Phút2 giờ đồng hồ 9 Phút2 tiếng 10 Phút2 giờ đồng hồ 11 Phút2 giờ 12 Phút2 giờ 13 Phút2 giờ 14 Phút2 giờ đồng hồ 15 Phút2 tiếng 16 Phút2 giờ đồng hồ 17 Phút2 giờ 18 Phút2 giờ 19 Phút2 Giờ trăng tròn Phút2 giờ đồng hồ 21 Phút2 giờ đồng hồ 22 Phút2 tiếng 23 Phút2 tiếng 24 Phút2 tiếng 25 Phút2 giờ 26 Phút2 giờ 27 Phút2 giờ 28 Phút2 tiếng 29 Phút2 giờ đồng hồ 30 Phút2 giờ đồng hồ 31 Phút2 giờ 32 Phút2 giờ 33 Phút2 giờ đồng hồ 34 Phút2 tiếng 35 Phút2 giờ đồng hồ 36 Phút2 giờ 37 Phút2 giờ 38 Phút2 tiếng 39 Phút2 tiếng 40 Phút2 tiếng 41 Phút2 tiếng 42 Phút2 giờ đồng hồ 43 Phút2 giờ đồng hồ 44 Phút2 giờ 45 Phút2 giờ 46 Phút2 giờ 47 Phút2 giờ 48 Phút2 giờ 49 Phút2 tiếng 50 Phút2 giờ 51 Phút2 giờ đồng hồ 52 Phút2 giờ đồng hồ 53 Phút2 giờ đồng hồ 54 Phút2 giờ đồng hồ 55 Phút2 giờ 56 Phút2 giờ 57 Phút2 giờ đồng hồ 58 Phút2 giờ 59 Phút3 Giờ3 giờ đồng hồ 1 Phút3 giờ đồng hồ 2 Phút3 giờ 3 Phút3 giờ đồng hồ 4 Phút3 giờ 5 Phút3 giờ 6 Phút3 giờ đồng hồ 7 Phút3 giờ đồng hồ 8 Phút3 giờ đồng hồ 9 Phút3 tiếng 10 Phút3 giờ đồng hồ 11 Phút3 giờ đồng hồ 12 Phút3 tiếng 13 Phút3 giờ 14 Phút3 giờ đồng hồ 15 Phút3 giờ đồng hồ 16 Phút3 giờ đồng hồ 17 Phút3 tiếng 18 Phút3 giờ 19 Phút3 Giờ trăng tròn Phút3 tiếng 21 Phút3 giờ đồng hồ 22 Phút3 giờ đồng hồ 23 Phút3 giờ đồng hồ 24 Phút3 giờ 25 Phút3 tiếng 26 Phút3 giờ đồng hồ 27 Phút3 giờ đồng hồ 28 Phút3 tiếng 29 Phút3 tiếng 30 Phút3 giờ 31 Phút3 giờ 32 Phút3 giờ 33 Phút3 tiếng 34 Phút3 tiếng 35 Phút3 giờ 36 Phút3 giờ đồng hồ 37 Phút3 tiếng 38 Phút3 giờ đồng hồ 39 Phút3 tiếng 40 Phút3 giờ 41 Phút3 giờ 42 Phút3 tiếng 43 Phút3 giờ đồng hồ 44 Phút3 giờ 45 Phút3 giờ 46 Phút3 giờ 47 Phút3 giờ đồng hồ 48 Phút3 giờ đồng hồ 49 Phút3 tiếng 50 Phút3 tiếng 51 Phút3 giờ đồng hồ 52 Phút3 tiếng 53 Phút3 tiếng 54 Phút3 giờ 55 Phút3 tiếng 56 Phút3 giờ 57 Phút3 giờ 58 Phút3 tiếng 59 Phút4 Giờ4 giờ đồng hồ 1 Phút4 giờ 2 Phút4 tiếng 3 Phút4 tiếng 4 Phút4 tiếng 5 Phút4 giờ 6 Phút4 giờ 7 Phút4 giờ đồng hồ 8 Phút4 tiếng 9 Phút4 giờ 10 Phút4 giờ đồng hồ 11 Phút4 giờ đồng hồ 12 Phút4 giờ đồng hồ 13 Phút4 giờ 14 Phút4 giờ 15 Phút4 giờ 16 Phút4 tiếng 17 Phút4 giờ 18 Phút4 tiếng 19 Phút4 Giờ trăng tròn Phút4 tiếng 21 Phút4 tiếng 22 Phút4 tiếng 23 Phút4 tiếng 24 Phút4 giờ 25 Phút4 giờ 26 Phút4 giờ 27 Phút4 giờ đồng hồ 28 Phút4 giờ 29 Phút4 giờ đồng hồ 30 Phút4 giờ 31 Phút4 giờ 32 Phút4 tiếng 33 Phút4 tiếng 34 Phút4 tiếng 35 Phút4 giờ đồng hồ 36 Phút4 giờ 37 Phút4 tiếng 38 Phút4 tiếng 39 Phút4 tiếng 40 Phút4 tiếng 41 Phút4 tiếng 42 Phút4 tiếng 43 Phút4 giờ 44 Phút4 giờ đồng hồ 45 Phút4 tiếng 46 Phút4 giờ đồng hồ 47 Phút4 tiếng 48 Phút4 tiếng 49 Phút4 giờ đồng hồ 50 Phút4 tiếng 51 Phút4 giờ đồng hồ 52 Phút4 giờ đồng hồ 53 Phút4 giờ đồng hồ 54 Phút4 giờ 55 Phút4 giờ 56 Phút4 giờ 57 Phút4 giờ đồng hồ 58 Phút4 giờ 59 Phút5 Giờ5 giờ 1 Phút5 giờ 2 Phút5 tiếng 3 Phút5 tiếng 4 Phút5 giờ 5 Phút5 giờ đồng hồ 6 Phút5 giờ đồng hồ 7 Phút5 giờ đồng hồ 8 Phút5 tiếng 9 Phút5 giờ 10 Phút5 giờ 11 Phút5 giờ 12 Phút5 giờ đồng hồ 13 Phút5 giờ 14 Phút5 giờ đồng hồ 15 Phút5 tiếng 16 Phút5 tiếng 17 Phút5 giờ 18 Phút5 giờ đồng hồ 19 Phút5 Giờ đôi mươi Phút5 giờ đồng hồ 21 Phút5 giờ đồng hồ 22 Phút5 giờ đồng hồ 23 Phút5 giờ đồng hồ 24 Phút5 giờ 25 Phút5 tiếng 26 Phút5 tiếng 27 Phút5 giờ 28 Phút5 tiếng 29 Phút5 giờ đồng hồ 30 Phút5 giờ đồng hồ 31 Phút5 giờ đồng hồ 32 Phút5 giờ 33 Phút5 giờ 34 Phút5 giờ đồng hồ 35 Phút5 tiếng 36 Phút5 giờ đồng hồ 37 Phút5 giờ 38 Phút5 tiếng 39 Phút5 giờ đồng hồ 40 Phút5 tiếng 41 Phút5 giờ đồng hồ 42 Phút5 tiếng 43 Phút5 giờ đồng hồ 44 Phút5 giờ đồng hồ 45 Phút5 tiếng 46 Phút5 tiếng 47 Phút5 giờ 48 Phút5 tiếng 49 Phút5 giờ đồng hồ 50 Phút5 giờ đồng hồ 51 Phút5 tiếng 52 Phút5 giờ 53 Phút5 giờ 54 Phút5 giờ đồng hồ 55 Phút5 tiếng 56 Phút5 giờ đồng hồ 57 Phút5 tiếng 58 Phút5 giờ 59 Phút6 Giờ6 giờ 1 Phút6 tiếng 2 Phút6 tiếng 3 Phút6 giờ đồng hồ 4 Phút6 tiếng 5 Phút6 giờ đồng hồ 6 Phút6 giờ đồng hồ 7 Phút6 tiếng 8 Phút6 giờ đồng hồ 9 Phút6 giờ 10 Phút6 giờ 11 Phút6 tiếng 12 Phút6 giờ 13 Phút6 giờ đồng hồ 14 Phút6 tiếng 15 Phút6 giờ đồng hồ 16 Phút6 giờ 17 Phút6 giờ đồng hồ 18 Phút6 giờ đồng hồ 19 Phút6 Giờ trăng tròn Phút6 giờ đồng hồ 21 Phút6 tiếng 22 Phút6 tiếng 23 Phút6 giờ 24 Phút6 tiếng 25 Phút6 giờ đồng hồ 26 Phút6 giờ đồng hồ 27 Phút6 tiếng 28 Phút6 giờ 29 Phút6 tiếng 30 Phút6 giờ đồng hồ 31 Phút6 giờ 32 Phút6 giờ đồng hồ 33 Phút6 tiếng 34 Phút6 giờ đồng hồ 35 Phút6 tiếng 36 Phút6 tiếng 37 Phút6 tiếng 38 Phút6 giờ đồng hồ 39 Phút6 giờ 40 Phút6 tiếng 41 Phút6 giờ 42 Phút6 giờ 43 Phút6 tiếng 44 Phút6 giờ 45 Phút6 tiếng 46 Phút6 giờ đồng hồ 47 Phút6 giờ đồng hồ 48 Phút6 giờ đồng hồ 49 Phút6 giờ 50 Phút6 tiếng 51 Phút6 giờ 52 Phút6 giờ 53 Phút6 giờ 54 Phút6 giờ đồng hồ 55 Phút6 tiếng 56 Phút6 tiếng 57 Phút6 tiếng 58 Phút6 giờ đồng hồ 59 Phút7 Giờ7 tiếng 1 Phút7 giờ đồng hồ 2 Phút7 tiếng 3 Phút7 giờ 4 Phút7 giờ đồng hồ 5 Phút7 tiếng 6 Phút7 tiếng 7 Phút7 giờ 8 Phút7 tiếng 9 Phút7 tiếng 10 Phút7 giờ đồng hồ 11 Phút7 tiếng 12 Phút7 giờ 13 Phút7 tiếng 14 Phút7 tiếng 15 Phút7 giờ 16 Phút7 giờ đồng hồ 17 Phút7 giờ đồng hồ 18 Phút7 tiếng 19 Phút7 Giờ đôi mươi Phút7 tiếng 21 Phút7 giờ đồng hồ 22 Phút7 giờ đồng hồ 23 Phút7 giờ đồng hồ 24 Phút7 giờ 25 Phút7 giờ 26 Phút7 tiếng 27 Phút7 giờ 28 Phút7 tiếng 29 Phút7 giờ 30 Phút7 giờ 31 Phút7 tiếng 32 Phút7 tiếng 33 Phút7 giờ đồng hồ 34 Phút7 tiếng 35 Phút7 giờ đồng hồ 36 Phút7 giờ đồng hồ 37 Phút7 tiếng 38 Phút7 tiếng 39 Phút7 giờ 40 Phút7 giờ 41 Phút7 tiếng 42 Phút7 giờ 43 Phút7 giờ 44 Phút7 giờ đồng hồ 45 Phút7 giờ đồng hồ 46 Phút7 giờ 47 Phút7 giờ đồng hồ 48 Phút7 tiếng 49 Phút7 giờ 50 Phút7 giờ đồng hồ 51 Phút7 giờ 52 Phút7 giờ 53 Phút7 giờ 54 Phút7 tiếng 55 Phút7 giờ đồng hồ 56 Phút7 giờ đồng hồ 57 Phút7 tiếng 58 Phút7 giờ 59 Phút8 Giờ8 tiếng 1 Phút8 tiếng 2 Phút8 giờ đồng hồ 3 Phút8 tiếng 4 Phút8 tiếng 5 Phút8 giờ 6 Phút8 giờ 7 Phút8 giờ đồng hồ 8 Phút8 giờ 9 Phút8 tiếng 10 Phút8 giờ 11 Phút8 giờ đồng hồ 12 Phút8 giờ đồng hồ 13 Phút8 tiếng 14 Phút8 giờ 15 Phút8 tiếng 16 Phút8 tiếng 17 Phút8 tiếng 18 Phút8 tiếng 19 Phút8 Giờ trăng tròn Phút8 tiếng 21 Phút8 tiếng 22 Phút8 tiếng 23 Phút8 tiếng 24 Phút8 giờ đồng hồ 25 Phút8 tiếng 26 Phút8 giờ đồng hồ 27 Phút8 giờ 28 Phút8 giờ đồng hồ 29 Phút8 tiếng 30 Phút8 giờ 31 Phút8 tiếng 32 Phút8 tiếng 33 Phút8 tiếng 34 Phút8 giờ 35 Phút8 giờ đồng hồ 36 Phút8 tiếng 37 Phút8 giờ 38 Phút8 giờ 39 Phút8 giờ đồng hồ 40 Phút8 tiếng 41 Phút8 tiếng 42 Phút8 giờ 43 Phút8 giờ 44 Phút8 giờ đồng hồ 45 Phút8 tiếng 46 Phút8 giờ đồng hồ 47 Phút8 giờ đồng hồ 48 Phút8 tiếng 49 Phút8 tiếng 50 Phút8 tiếng 51 Phút8 giờ 52 Phút8 giờ 53 Phút8 giờ đồng hồ 54 Phút8 giờ 55 Phút8 giờ 56 Phút8 tiếng 57 Phút8 tiếng 58 Phút8 giờ 59 Phút9 Giờ9 giờ đồng hồ 1 Phút9 giờ đồng hồ 2 Phút9 tiếng 3 Phút9 tiếng 4 Phút9 giờ 5 Phút9 giờ đồng hồ 6 Phút9 giờ 7 Phút9 giờ đồng hồ 8 Phút9 tiếng 9 Phút9 giờ đồng hồ 10 Phút9 tiếng 11 Phút9 giờ 12 Phút9 tiếng 13 Phút9 tiếng 14 Phút9 giờ 15 Phút9 tiếng 16 Phút9 giờ 17 Phút9 giờ đồng hồ 18 Phút9 giờ 19 Phút9 Giờ trăng tròn Phút9 giờ đồng hồ 21 Phút9 giờ đồng hồ 22 Phút9 tiếng 23 Phút9 giờ 24 Phút9 giờ 25 Phút9 giờ 26 Phút9 tiếng 27 Phút9 giờ đồng hồ 28 Phút9 giờ 29 Phút9 tiếng 30 Phút9 giờ 31 Phút9 giờ đồng hồ 32 Phút9 giờ đồng hồ 33 Phút9 tiếng 34 Phút9 giờ đồng hồ 35 Phút9 giờ đồng hồ 36 Phút9 giờ 37 Phút9 tiếng 38 Phút9 tiếng 39 Phút9 giờ đồng hồ 40 Phút9 giờ 41 Phút9 tiếng 42 Phút9 giờ 43 Phút9 giờ đồng hồ 44 Phút9 tiếng 45 Phút9 giờ 46 Phút9 giờ đồng hồ 47 Phút9 giờ 48 Phút9 giờ 49 Phút9 tiếng 50 Phút9 giờ đồng hồ 51 Phút9 giờ đồng hồ 52 Phút9 giờ đồng hồ 53 Phút9 giờ 54 Phút9 giờ 55 Phút9 tiếng 56 Phút9 giờ 57 Phút9 giờ đồng hồ 58 Phút9 giờ 59 Phút10 Giờ10 giờ đồng hồ 1 Phút10 giờ đồng hồ 2 Phút10 giờ 3 Phút10 tiếng 4 Phút10 tiếng 5 Phút10 tiếng 6 Phút10 giờ đồng hồ 7 Phút10 giờ 8 Phút10 tiếng 9 Phút10 giờ đồng hồ 10 Phút10 giờ đồng hồ 11 Phút10 giờ 12 Phút10 giờ đồng hồ 13 Phút10 giờ đồng hồ 14 Phút10 giờ 15 Phút10 giờ đồng hồ 16 Phút10 tiếng 17 Phút10 giờ đồng hồ 18 Phút10 giờ đồng hồ 19 Phút10 Giờ đôi mươi Phút10 giờ 21 Phút10 giờ 22 Phút10 tiếng 23 Phút10 tiếng 24 Phút10 giờ đồng hồ 25 Phút10 giờ 26 Phút10 tiếng 27 Phút10 giờ 28 Phút10 giờ đồng hồ 29 Phút10 giờ đồng hồ 30 Phút10 giờ 31 Phút10 giờ 32 Phút10 giờ đồng hồ 33 Phút10 giờ đồng hồ 34 Phút10 tiếng 35 Phút10 giờ 36 Phút10 tiếng 37 Phút10 giờ đồng hồ 38 Phút10 giờ 39 Phút10 tiếng 40 Phút10 tiếng 41 Phút10 tiếng 42 Phút10 giờ 43 Phút10 giờ đồng hồ 44 Phút10 giờ 45 Phút10 tiếng 46 Phút10 giờ đồng hồ 47 Phút10 giờ 48 Phút10 giờ 49 Phút10 tiếng 50 Phút10 giờ đồng hồ 51 Phút10 tiếng 52 Phút10 tiếng 53 Phút10 tiếng 54 Phút10 giờ đồng hồ 55 Phút10 tiếng 56 Phút10 tiếng 57 Phút10 tiếng 58 Phút10 giờ đồng hồ 59 Phút11 Giờ11 giờ đồng hồ 1 Phút11 giờ 2 Phút11 giờ đồng hồ 3 Phút11 tiếng 4 Phút11 giờ 5 Phút11 tiếng 6 Phút11 tiếng 7 Phút11 giờ đồng hồ 8 Phút11 giờ đồng hồ 9 Phút11 tiếng 10 Phút11 giờ đồng hồ 11 Phút11 giờ 12 Phút11 giờ 13 Phút11 giờ 14 Phút11 giờ 15 Phút11 giờ đồng hồ 16 Phút11 tiếng 17 Phút11 giờ 18 Phút11 tiếng 19 Phút11 Giờ trăng tròn Phút11 giờ 21 Phút11 giờ 22 Phút11 giờ 23 Phút11 giờ đồng hồ 24 Phút11 tiếng 25 Phút11 tiếng 26 Phút11 giờ đồng hồ 27 Phút11 tiếng 28 Phút11 giờ 29 Phút11 tiếng 30 Phút11 giờ 31 Phút11 giờ 32 Phút11 tiếng 33 Phút11 tiếng 34 Phút11 giờ đồng hồ 35 Phút11 giờ 36 Phút11 giờ đồng hồ 37 Phút11 tiếng 38 Phút11 giờ 39 Phút11 giờ 40 Phút11 giờ 41 Phút11 tiếng 42 Phút11 giờ đồng hồ 43 Phút11 giờ đồng hồ 44 Phút11 giờ đồng hồ 45 Phút11 tiếng 46 Phút11 tiếng 47 Phút11 giờ đồng hồ 48 Phút11 giờ 49 Phút11 giờ đồng hồ 50 Phút11 tiếng 51 Phút11 giờ đồng hồ 52 Phút11 giờ đồng hồ 53 Phút11 tiếng 54 Phút11 tiếng 55 Phút11 tiếng 56 Phút11 giờ 57 Phút11 tiếng 58 Phút11 tiếng 59 Phút12 tiếng 0 Giây1 Giây2 Giây3 Giây4 Giây5 Giây6 Giây7 Giây8 Giây9 Giây10 Giây11 Giây12 Giây13 Giây14 Giây15 Giây16 Giây17 Giây18 Giây19 Giây20 Giây21 Giây22 Giây23 Giây24 Giây25 Giây26 Giây27 Giây28 Giây29 Giây30 Giây31 Giây32 Giây33 Giây34 Giây35 Giây36 Giây37 Giây38 Giây39 Giây40 Giây41 Giây42 Giây43 Giây44 Giây45 Giây46 Giây47 Giây48 Giây49 Giây50 Giây51 Giây52 Giây53 Giây54 Giây55 Giây56 Giây57 Giây58 Giây59 Giây

Mô tả ngắn về Đồng hồ đếm ngược nhằm bàn, treo tường hình đụng vật đáng yêu và dễ thương cho bé xíu và bạn lớn - Đếm giờ chuẩn xác - Mẫu bò sữa tại E3 Audio Miền Nam

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC HÌNH THÚ CƯNG - BÒ SỮAĐồng hồ đếm ngược thời gian có đầy đủ màu sắc và mẫu mã động vật đáng yêu. Tương thích cho các hoạt động của trẻ em và fan lớn như: học tập, làm bếp ăn, vận động, đồng hồ báo thức,Đối với chiếc đồng hồ để bàn này người tiêu dùng có
*

*

*

*

Giới thiệu Đồng hồ đếm ngược để bàn, treo tường hình động vật dễ thương và đáng yêu cho nhỏ bé và tín đồ lớn - Đếm giờ chuẩn xác - Mẫu trườn sữa tại E3 Audio Miền Nam

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC HÌNH THÚ CƯNG - BÒ SỮAĐồng hồ nước đếm ngược thời gian có đầy đủ màu sắc và mẫu mã mã động vật đáng yêu. Đồng hồ nước với chế độ bấm ngược thời gian theo mong muốn.Thích hợp mang đến các buổi giao lưu của trẻ em và người lớn như: học tập tập, thổi nấu ăn, vận động, đồng hồ đeo tay báo thức,Đối cùng với chiếc đồng hồ đeo tay để bàn này người tiêu dùng có thể setup thời gian báo reo theo ước muốn một cách bao gồm xác.

*

Miêu tả cụ thể sản phẩm:- màn hình hiển thị bự giúp fan nhìn dễ quan xác. Thực hiện và thiết đặt một cách dễ dàng hơn- công dụng lên/ xuống: có thể điều chỉnh tăng bớt số giờ đồng hồ theo ước muốn của bạn- Thời gian cài đặt cho phép: hoàn toàn có thể đặt cho 99 phút cùng 59 giây- thời gian đổ chuông: Đổ chuông phệ trong 30s tự động dừng- hoàn toàn có thể đặt đồng hồ trên bàn hoặc miếng hít phái nam châm- gồm lỗ treo dây

*

Đồng hồ nước đếm ngược nhỏ bò sữa- hóa học liệu: vật liệu bằng nhựa ABS, thành phần điện tử- Kích thước: W9 D2.5 H8 cm- Trọng lượng: 60g- thực hiện pin AAA

Đồng hồ tương thích để bàn tại nhà ở, nơi học tập, phòng bếp. Thời gian thiết lập tối đa, chuông báo lớn, vật liệu nhựa cao cấp.Chúng tôi mong muốn được ship hàng quý khách hàng với quality sản phẩm cùng sự ship hàng tận tâm!!!

Giá thành phầm trên Tiki đã bao hàm thuế theo công cụ hiện hành. ở kề bên đó, tuỳ vào các loại sản phẩm, bề ngoài và địa chỉ cửa hàng giao mặt hàng mà rất có thể phát sinh thêm chi tiêu khác như tổn phí vận chuyển, phụ giá tiền hàng cồng kềnh, thuế nhập vào (đối với deals giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Xem thêm: Thảm đỏ đêm điện ảnh weibo: âu dương na na weibo, tiểu sử, sự nghiệp cập nhật chi tiết mới nhất


Chi ngày tiết Đồng hồ nước đếm ngược để bàn, treo tường hình đụng vật đáng yêu cho bé bỏng và tín đồ lớn - Đếm giờ chuẩn xác - Mẫu bò sữa

Thương hiệuTRENY
Xuất xứ mến hiệuĐài Loan
Chất liệu

Nhựa ABS

Hướng dẫn bảo quản

Bảo quản khu vực khô thoáng.

Hướng dẫn sử dụng

Lắp pin với sử dụng.

Xuất xứTrung Quốc

Biểu đồ gia dụng giá của Đồng hồ nước đếm ngược để bàn, treo tường hình cồn vật dễ thương và đáng yêu cho nhỏ bé và người lớn - Đếm giờ chuẩn chỉnh xác - Mẫu trườn sữa vào 30 ngày

*
Xem giá chỉ Tiki.vn
*
Xem giá Lazada.vn
*
Xem giá bán Shopee.vn

Từ Khóa tương quan Đồng hồ nước đếm ngược nhằm bàn, treo tường hình đụng vật đáng yêu và dễ thương cho nhỏ xíu và người lớn - Đếm giờ chuẩn chỉnh xác - Mẫu trườn sữa


đồng hồ hứa hẹn giờ đếm ngược mua đồng hồ đeo tay đếm ngược đồng hồ đeo tay đếm ngược thổi nấu ăn đồng hồ thời trang đếm ngược hứa giờ đồng hồ điện tử đếm ngược đồng hồ đeo tay đếm ngược mini đồng hồ thời trang bấm giờ đếm ngược mini v2 đồng hồ đeo tay bấm tiếng đếm ngược điện tử mini em ngược con đường ngược nắng để yêu ngược nắng và nóng ngược gió ngược người sáng tác đam mỹ ngược phân phối dù vội ngược dù úp ngược dù mở ngược ô vội ngược 3d ô vội vàng ngược hà thành ô dù mở ngược cho dù ngược đi mưa thời thượng dù ngược ô tô dù ngược đam mỹ ngược chổ chính giữa ô vội ngược

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *