ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6 CẤP HUYỆN CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE

150 đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án bởi vì Vn
Doc.com sưu tầm cùng đăng tải sau đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng đa dạng chủng loại và bổ ích giúp chúng ta nâng cao quality môn học. Tổng đúng theo đề thi gồm kèm đáp án, giúp các em học sinh dễ dãi luyện tập và đối chiếu. Dưới đây mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tiếng anh 6 cấp huyện có đáp án và file nghe


I. Tổng hòa hợp đề thi học tập sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG tiếng Anh 6 bao gồm đáp án dưới đây bao gồm nhiều dạng bài bác tập tiếng Anh nâng cao lóp 6 khác biệt giúp những em ôn tập những kĩ năng tiếng Anh cơ bạn dạng cũng như ôn tập phần đa chuyên đề từ bỏ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: bạn đọc truy cập vào từng đường link để tham khảo & download đề thi với đáp án.

Còn nữa ...


II. Bộ đề thi học tập sinh tốt lớp 6 môn tiếng Anh

1. Đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án số 1

I. Chọn từ có phần gạch chân được vạc âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. City B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo apple D. Blue


3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. She ………………. Lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vì you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want to lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien do when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re


11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. Lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào vị trí trống để xong các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có một lỗi sai hãy tìm và sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vì chưng you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. Mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) lớn work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa áp dụng từ hoặc đội từ gợi ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

ĐÁP ÁN

I. Lựa chọn từ tất cả phần gạch chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - B;

III. Chọn đáp án đúng tốt nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - C;

16 - B; 17 - B; 18 - A; 19 - A; 20 - D;

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào địa điểm trống để ngừng các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair & the bed.

V. Mỗi loại sau đây có một lỗi không nên hãy tìm cùng sử lại mang lại đúng

1 - for thành at;

2 - goes thành go;

3 - tall thành taller

4 - to go thành go;

5 - watch thành watching;

6 - with thành by;

7 - childs thành children

8 - isn"t thành doesn"t

9 - much thành many

10 - tomatos thành tomatoes

VI. Mang lại dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) lớn work by bike everyday?

2. We ………aren"t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do).....is doing.... Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

- We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.


5. She ………doesn"t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau gồm nghĩa thực hiện từ hoặc team từ gợi ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...........What time does Nga get up in the morning?.......

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..............You can play games in the afternoon but you must bởi vì homework in the evening...............

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.........Does Lan walk or ride a bike to school?...............

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………When it is hot, we often go swimming...........

5. What/ there/ front/ your house?..............What are there in front of your house?.............

6. Where/ your father/ sit/ now?............Where is your father sitting now?………

7. My class/ start/ seven/ morning……..My class starts at seven o"clock in the morning…………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..……I don"t often go swimming with my friends…………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.……Huy is reading book và his sister is singing English tuy vậy now.………

2. Đề ôn thi học sinh tốt lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. One B. Doctor C. Box D. Jog

2. A. Thin B. There C. Their D. Brother

3. A. Hi B. Fine C. Night D. This

4. A. Và B. Name C. Thanks D. Am

5. A. Go B. Overnight C. Bởi vì D. Moment

6. A. How B. Now C .slow D. Town

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. A

B. Any

C. Some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa and I …............funny stories.

A. Reading

B. Am reading

C. Is reading

D. Are reading

4. How….............kilos of meat bởi you want?

A .much

B. Many

C. Long

D. Often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. Khổng lồ be

C. Is

D. Be

6. I bởi not go to lớn school…........Sundays.

A. On

B. In

C. At

D. For

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. Games & geography

B. Soccer and literature

C. Volleyball & soccer

D. Volleyball và swimming

8. I…..........in the morning.

A. Shower

B. Take showers

C. Take the shower

D. Take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according khổng lồ their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

   

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house kết thúc beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ To lớn school with her (7).......... . Her classes star at seven & they (8)........... At eleven . She (9).......... Studying English (10) ..........she love to lớn read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(do ) now ?- I…………….. ( listen ) lớn music.

2. My mom always…………….. (go)to work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues to write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swim / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride to lớn school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi cho yếu tố được gạch bên dưới :

1. Linh has milk và eggs for breakfast .

2. My father has lunch at home.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo of tea.

5. Dung wants five boxes of chocolate.

6. He goes to lớn the cinema once a week.

7. Lan is going to live in China.

8. They are going to lớn bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going to lớn stay in a hotel tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thousand dongs.

14. She is going lớn stay at hometomorrow.

IX. Đặt câu hỏi cho các câu vấn đáp sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going lớn play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister và her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes to lớn the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes khổng lồ work by car.

8. What color ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going lớn stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face và brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes khổng lồ school. At twelve thirty, he goes home and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he bởi after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go khổng lồ school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he vị in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors and twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes lớn school in the morning. She has classes from seven khổng lồ half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time vì her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long đen hair & .......................oval face. ........................has đen eyes, ....................small nose và full lips. She ...............young & .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face & round black eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair and a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What color is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according to lớn their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

books; students, desksclasses; places; numbers; teachers, days; games; 

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because village house kết thúc beautiful walks 

Lan lives in a (1) .........village...... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).......beautiful........... There is a garden in front of the (3) ......house........... In the garden there (4) ....are.... Beautiful flowers . She lives( 5) ....near....her school , so every morning she (6)......walks...... Lớn school with her (7).....friends..... . Her classes star at seven and they (8).....end...... At eleven . She (9).....likes..... Studying English (10) ....because......she loves khổng lồ read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What ……are you doing………..(do ) now ?- I……am listening……….. ( listen ) khổng lồ music.

2. My mom always………goes…….. (go)to work early.

3. Vị You often ………eat…….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. Are There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They ………don"t play…….. (not play ) in the evenings .

6. She likes………reading…….. (read) but she (not read) .... Is not reading .....now.

VI. Use the cues lớn write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>.................What does he want?.......................

2. She / go / swim / once a week.

=>.................She goes swimming once a week.........................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>..........I always eat breakfast at six......................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>.............What is the weather lượt thích in Autumn?.......................

5. When / hot / he / go / swim.

=>...............When it is hot, he goes swimming.........................

6. There / twenty oranges / one táo bị cắn dở / table

=>...............There are twenty oranges and one táo khuyết on the table.........................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning to lớn the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

Xem thêm: Cách ngâm rượu ba kích tím tươi và hướng dẫn ngâm rượu ba kích tím

=> My class has.....................forty students....................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house..........is behind the flower garden.....................

3. We usually ride lớn school.

=> We usually go....................to school by bike......................

4. The school is big.

=> It is ...................a big school...............................

 

3. Đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book & five notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. Hour to lớn play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- black round eyes

B- eyes round black

C- round black eyes

D- eyes black round

4. My brother …………….. Soccer when it is cold.

A- play B- playing C- to lớn play D- plays

5. My father always goes khổng lồ work ……………. His car.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. Apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu và Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. Vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- to lớn get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister and I go lớn school in the morning và (1- come) trang chủ in the afternoon.

Our mother (2- go) khổng lồ the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes home at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at home and we (6 - clean) our house. We (7- work) and talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. Are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. A bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. Window. There is an ink- pot, some books & (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books và newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. Clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. The wall. There are many (8)………. On it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Táo bị cắn juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges bởi you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles to the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... In the city. (noise)Her …………….. Are small & white. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. Of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. His work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order to lớn make a meaningful dialogue.

Yes, I like it very much.Do you play soccer?
What is the weather lượt thích in your country in the summer?
Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vì chưng you vày when it’s hot?
It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer to complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st khổng lồ 23rd. Vì chưng you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would lượt thích a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan lớn leave the hotel (... 10 …) Sunday morning. I look forward to lớn hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- khổng lồ have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are lượt thích B- liking C- lượt thích D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- lớn D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes to work every working day. He has two days off a week: Saturday & Sunday. He has a bike but he never cycles lớn work because it is far from his house to lớn his school. The school starts at 8.00 a.m, & finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes back trang chủ at 7.00, và has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle lớn work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually do after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

4. Đề thi HSG Anh 6 có đáp án số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. Vegetable D. Change

2. A. Watches B. Brushes C. Classes D. Lives

3. A. Their B. Math C. Thing D. Theater

4. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

5. A. Teacher B. Children C. Lunch D. Chemist

6. A. Answer B. Travel C. Plane D. Bank

7. A. Teacher B. Repeat C. Year D. Meat

8. A. Warm B. Park C. Farm D. Car

9. A. Intersection B. Eraser C. Bookstore D. History

10. A. House B. Hour C. Country D. Mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. Here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. Lớn the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho bỏ ra Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. His oto into the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. Food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) to lớn Ha Long cất cánh this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. In my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather lượt thích in Viet nam in the summer?

2………sausage vị you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….do you usually vày on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….do you travel lớn work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired và thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct size of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

2. Tokyo is …………………. Than London. (big)

3. Ho bỏ ra Minh thành phố is the………………….city in Vietnam. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. Than I. (old)

6. Nam is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. Mountain in Vietnam. (high)

8. These books are …………………. Than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this city. (tall)

10. The Nile River is …………………. Than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minh is shorter than Nam.

=> phái nam is …………………………………………………………………………….

5. Miss white is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet nam ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fattest girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes and correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friend. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north & the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia và of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet and (7) __________ to the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, vì chưng Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexico City.

3. The weather is cool và wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows to lớn the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch & dinner. She usually has breakfast at home. She has bread,eggs and milk for breakfast. At school Lan and her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef và vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at quarter khổng lồ seven. They often have chicken & soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.

1. How many meals does Lan have a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have lunch?

4. Where does she always have lunch?

5. What vày Lan and her parents often have for dinner?

6. What vì chưng they eat after dinner?

7. How often bởi they go out for dinner

IX: Điền trường đoản cú vào đoạn văn.

1. Selina lives..................... A village in Africa. Her day starts................. 4 o’clock. She gets up and she walks three kilometers.................. The river. She collects some water, and she carries itback.................... Her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi & her children ............................. Working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ Lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... Flowers in the sitting room. Mrs đưa ra has........................friends.................... London. Her friends are...................... To visit her family next week. Mrs đưa ra often gives thema........................flowers when they go home from her house.

XI: Điền tự vào đoạn văn sau đó trả lời câu hỏi.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. In grade 6. I live........................my father and my mother................HCM City. My country is very beautiful. We have lots..................... Mountains và rivers. We have large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet nam giới a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet nam have a lot of mountains and rivers?...............................................

5. Đề thi học tập sinh tốt Anh 6 bao gồm đáp án số 5

I. Circle the best option for each sentence. (Chọn đáp án thích hợp nhất. Khoanhtrònđápánmà em chọn). (3 points)

1. Nam______English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go khổng lồ school at ______ in the morning.

A. Quarter to seven B. Seven to lớn a quarter C. Seven quarter D. A quarter sevento

3. Vày children have math on Monday? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Phái nam gets up at 7.00 and eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park?

A. In front of B. Next C. In front to lớn D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Chảy likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.

A. Is having B. Are having C. Has D. Have

9. My father is..................... Man.

A. A old B. An old C. Not young D. Not very young

10. I’m tired. I’d like......................

A. Sit down B. Sitting down C. Khổng lồ sit down D. To lớn sitting down

11. ______ milk does your father drink?

A. How much B. How many C. How long D. How often

12. When it is hot, people often feel ______

A. Hungry B. Thirsty C. Happy D. Cold

13.The sign says "No smoking”. You ______ smoke. (smoke (v): hút thuốc)

A. Can B. Are not C. Must not D. Must

14. I’m playing table tennis. _______ you lượt thích table tennis?

A.Have B.Is C. Are D. Do

15. We have English ______ Friday

A. At B. In C. Lớn D. On

16. What time _______________you tomorrow?

A. Is she going lớn visit B. Visits she C. She does visit D. She visits

17. The boy looks thin, ______ he is strong.

A. Và B. For C. Or D. But

18. It’s very hot...................... Swimming?

A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. All A, B&C

19. Mary and _______ would like to go khổng lồ the movies.

A. Me B. My C. Mine D. I

20. There _______ any milk in the glass.

A. Isn’t B. Aren’t C. Is D. Are

II. Choose the best word in brackets khổng lồ complete the sentences.(Chọn từ đúng trong các ngoặc để ngừng câu) (3 points)

1. I’d lượt thích some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)

2. Are there any …………………….. In the fridge? (rice / milk / bananas)

3. I like fish very much, but she …………………. (don’t / doesn’t / isn’t)

4. Is ……………………… any milk? (it / there / this)

5. What’s your favorite ……………………, Mai? I lượt thích orange juice. (drink/water/fruit)

6. There isn’t any ………………………. (soda / oranges / apples)

7. How much …………………….. Bởi you want? (eggs / apples / meat)

8. There …………….. A lot of milk today. (is / are / be)

9. She …………………………………. Aerobics now. (doing / is doing / is playing)

10. A ……………………….. Of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)

11. It is ……………….. In the summer. (cool / cold / hot)

12. We often ………………………. Swimming in the summer. (play / have / go)

13. ……………………………... Go lớn Hue? (Let’s / How about / What about)

14. What about …………………… to lớn the movies? (go / lớn go / going)

15. He is going …………………………………. His grandparents next week. (visit / lớn visit/visiting)

16. ………………. Doesn’t Nga want lớn walk? Because it’s too far. (What/When/Why)

17. Which language does she speak? She speaks …………….(English / England/ language English)

18. Tuan is ………………………………………….. Student in my class. (fatter / fattest/the fattest)

19. What …………….. Tía often vì after school? (is / vày / does)

20. Ha Noi is ……………………………… than Ho bỏ ra Minh city. (small / smaller/the smallest)

III. Read the passage. Then circle the best answer for each numbered blank. (Đọc đoạn văn sau, rồi chọn đáp án tương thích nhất cho mỗi chỗ trống. Khoanh tròn giải đáp đó).(2pts)

I live in a house near the sea. It is...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)...very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is downstairs...(4)...the kitchen và there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down khổng lồ the beach and in spring và summer...(7)...flowers every where. I like alone with my dog, Rack, but we have a lot...(8)... Visitors. My thành phố friends often stay with...(9)... I love ….(10)…. House for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

NEW WORDS:

Upstairs: sinh hoạt trên gác downstairs: ở dưới gác bathroom: nhà tắm sea: biển

1. A. A B. An C. The D. Any

2. A. It"s B. It C. There"s D. They"re

3. A. So B. Or C. But D. Too

4. A. Between B. Next C. Near khổng lồ D. Next to

5. A. In front B. Front of C. Of front in D. In front of

6. A. Go B. Going C. Goes D. In goes

7. A. These are B. They are C. There are D. Those are

8. A. For B. Of C. On D. With

9. A. Me B. I C. My D. I"m10. A. My B. I C. Me D. It

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense: present simple, present continuous or future tense with "be going to". (Chia cồn từ trong ngoặc sinh sống thì lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn, hoặc thì tương lai) (3points)

1. Every morning, Linda (have) …………breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..to school at 6:30. She (have)………….lunch at 11:30 at school.

2. We (watch) …………….T.V every morning.

3. Where ………….you (go) ……………….now?

I (go) ………………to the market.

4. She is cooking and we (do) ……………………..the housework.

5. He isn"t in the room. He (play) ………………..in the garden.

6. I (go) ……………….to school by bus every day, but today I (go) ………………..to school by bike.

7. What ………. You (do)…………………………….tomorrow morning?

I (help) ……………………………………my mother.

8. Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………herteeth now.

9. Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

10. Mai (be) ………………….tired now.

11. Bao & Mai (do) ………………………the housework tomorrow.

12. Mrs. May (visit)…………………………………….Nha Trang next week.

How long………… she (stay)………………………………..in Nha Trang?

V. There are 11 mistakes in the paragraph below. Correct and write them in the table below. Đoạn văn sau bao gồm 11 lỗi sai đã có gạch chân. Em hãy sửa bọn chúng và ghi vào ô bên dưới (2 points)

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning & she has dinner at twelve o"clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at home and listens books. She sometimes goes lớn the movie theatre. She always go to bed at ten o"clock.

Hiện tại Vn
Doc.com chưa cập nhật được đáp án của 150 đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 tất cả đáp án. Cỗ 150 đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 6 môn Anh bao gồm đáp án cùng với lượng kỹ năng bám cạnh bên chương trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 của cục Giáo dục & Đào sản xuất giúp những em học sinh lớp 6 ôn tập từ vựng - Ngữ pháp giờ Anh trọng tâm hiệu quả.

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta đề thi hsg giờ đồng hồ anh lớp 6 cấp trường. Hãy theo dõi và quan sát nhé. 

Xem ngay bí quyết học từ bỏ vựng khôn cùng tốc cùng nhớ lâu tại đây nhé: 


Video hướng dẫn biện pháp học từ bỏ vựng hết sức tốc | Ms Thuỷ KISS English

Để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh, các bạn cần siêng năng chăm chỉ luyện tập thật nhiều. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn đề thi hsg giờ anh lớp 6 cung cấp trường. Hãy quan sát và theo dõi nhé. 

Đề Thi HSG tốt Tiếng Anh Lớp 6 cấp Trường

*
Đề Thi HSG xuất sắc Tiếng Anh Lớp 6 cấp Trường

Đề thi

I. Chọn từ bao gồm phần gạch chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother


II. Lựa chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo bị cắn dở D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube


8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn lời giải đúng tuyệt nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vày you work? – I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want to lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. To Hue on Sunday?

A. Khổng lồ go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors & my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ phù hợp điền vào địa điểm trống để xong các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store & she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I like the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair và the bed.

V. Mỗi loại sau đây có một lỗi sai hãy tìm và sử lại mang đến đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She và he goes lớn work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to lớn go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vày you want?

10. I’d lượt thích some tomatos for my breakfast.

VI. đến dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Your father……………….. (go) khổng lồ work by xe đạp everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

– We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa sử dụng từ hoặc team từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?………………………………………………………………..

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening………………………..

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?…………………………………………………………………..

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………………………………

5. What/ there/ front/ your house?………………………………………………………………..

6. Where/ your father/ sit/ now?……………………….……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.…………………………………

Đáp án

I. Chọn từ gồm phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Lựa chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B;

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để xong xuôi các câu sau

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – C; 13 – C; 14 – B; 15 – C;

16 – B; 17 – B; 18 – A; 19 – A; đôi mươi – D;

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào địa điểm trống để xong xuôi các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair & the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có 1 lỗi không đúng hãy tìm cùng sử lại cho đúng

1 – for thành at;

2 – goes thành go;

3 – tall thành taller

4 – to go thành go;

5 – watch thành watching;

6 – with thành by;

7 – childs thành children

8 – isn’t thành doesn’t

9 – much thành many

10 – tomatos thành tomatoes

VI. đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ………aren’t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do)…..is doing…. Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

– We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ………doesn’t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa áp dụng từ hoặc nhóm từ gợi nhắc dưới đây

1. What time does Nga get up in the morning?…….

2. You can play games in the afternoon but you must do homework in the evening……………

3. Does Lan walk or ride a bike to school?……………

4. When it is hot, we often go swimming………..

5. What are there in front of your house?………….

6. Where is your father sitting now?………

7. My class starts at seven o’clock in the mor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *